A8:157-158

 
(Rubrik:)        157                                                                                  158
Länna Skiplagh                                                                Länna Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
A                   Weterhaga skatteh[emman] -5.
B                   Östergärdet med dhet andre som
Såes samma åhr uthsäde                                                   -21 t[un]na
C                   Wästergärdett är och lyka stortt.
 
1.                   Östergården haffwer i bym[åhl]                                        -19 al[na]r
B                   Uthsäde i hwarthera gärdett                        -5 1/4 t[un]na (plump)
D                   Engh till höö............                                                         -30 l[a]ss
 
både medh Enger hem[m]a så wäl som medh dhe Engier the haffwa ihop medh Wyk och Slänsboda och fines igen pag.. 153.
 
2.                   ibid.[em] sk.[attehemman]
haffwer i byamåhl.............                                                -13 al[na]r
B                   Såer åhrligen..................                                                  -3 3/4 t[un]na
D                   Engh både hem[m]a och borto......                                   -25 l[a]ss
 
3.                   Än skatteh[emman] -1.
haffwer lyka med dhett föree i byamåhl
Num. och är fördenskuldh lyka
stort med dhet hem[m]anet i alle qvalit.[eter]
 
4.                   Ibidem skatteh.[emman] -.
haffwer i byamåhl....                                                         -16 al[na]r
B                   Uthsåde hwart åhr.................                                           4 3/4 t[un]na
D                   Engh både hem[m]a och borto...                                      -27 l[a]ss
 
5.                   Wästergården skatteh.[emman] -1.
är lyka stort uthi alle qvaliteter medh
dhet näst föres.[kreff]ne Num.[ero] 4.
 
Föres.[kreff]ne heman haffwa godh skogh och uthmark, sampt fiske gott uthi Saltsiön.
 
 
 
(Karttext:)

Wettersaga wykan.