A8:2-3

 
(Rubrik:)        2                                                                                     3
Lyhundratz Häradt                                                           Hussby Sochn
 
Notarum Explicatio.
 
A.                  Täby Skatteh.[emman] 4. Frälseh[emman] -1.
 
Till föres.[kreff]ne by äro twänne byläger nämb.[ligen] Täby och Bärgby : och råder frälseh.[emman] uthi Bärgby byläger effter sitt byamåhl : män uthi Täby haffwer frälsehemmanet allenast någre affdelte fiäller: sammalunda och i Engen.
 
B.                  Norregärdett i täby byn: uthsäde..................................    -23. t[unn]or
C.                  Södergärdett i Täby byn uthsäde.................................     -13. t[unn]or
och såes föres.[kreff]ne gärde tillhopa ett åhr.
Uthsäde till hwarthera skattehemmanett
i föres.[kreff]ne gärde / : effter alle 4. skatth äro lyka
stora / åhrligen.........................................  …………..... -9 t[unn]or
D.                  Uthsäde till hwart skattehemmanet i wreten                       5/8 t[un]na
E.                   Öster- och Wästergärdett i Täby....uthsäde..................    -39. t[unn]or
F.                   Storewreten Uthsäde samma åhr..................................    -7. t[unn]or
Uthsäde till hwarthera skattehemmanet bådhe
i gärden och wreten......................................................   -11 1/2 t[un]na
G.                  Engh till hwart hemman till höö..................................       -40. l[a]ss
H.                  Särdeles affdelt ängesfiäll till Täby                                    -
 
Uthi Bärby byläger skiffta skatteh.[emman] med frälsehem.[man]
tilhopa hwar effter sitt alnetall. nemb.[ligen]
 
I.                    Norre och Södergärdet i Bärby byläger uths[äde]             -16 t[unn]or
K.                  Wästergärdett uthsäde.................................................    -7. t[unn]or
Östergården skatteh[emman]     haffwer i by.[amåhl]        -11. al[na]r
Såer i Norre och Södregärdett..................……………   -3 3/4 t[unn]a
I Wästergärdett........................................  ……………  -1 1/2 t[unn]a
Engh till höö.................................................................    -25 l[a]ss
 
Millangården Sk[attehemman] är ly
 
haffwer i byamåhl i Bärby..............................................-6 al[na]r
Såer i Norr och Södregärdett..........................................-2 t[unn]or
I Wästergärdett...............................................................-3/4 t[unn]or
Engh till höö...................................................................13. l[a]ss.
 


Ibidem skatteh.[emman] är lyka stort medh millangården.
 
Södergården skatteh.[emman] är lyka stort medh Östergården
uthi alle qvaliteter.
 
4.       Ibidem Frälseh[emman] -1. haf[we]r i byamåhl 13. al[na]r
Såer i Norregärdet och Södre i Bärby                            -4 1/2 t[un]na
I Wästergärdet...........................................................   -2 3/4 t[unn]or
 
M.                 åkerfiäller i Norregärdett i Täby...................................    -
N.                  åkerfiäller i Storewreten uthsäde.............    ……………  -
O.                  Engzfiäller i Söder Engen i Täby............     ……………  }
I Wäster Engen i Täby höö..........................................    } -7. l[a]ss
L.                   I Bärby Engen effter örestalett.....................................     -27. lass.
 
Föres.[kreff]ne Täby haffwer och en uthängh i Torswalla Engh och haffwa samma äng bekommitt igen för skogh som Torrwalla nu ägor.
 
Till föres:[kreff]ne Täby är skön skogh och uthmark: Män fiskewatn intet.
 
 
 
(Karttext:)

På dhenne sydan tager Darsgårda Engh wedh.
På denne sydan är Torslunda ängh och gärde belägne.