A8:20

 
(Rubrik:)        Hussby Sochn.

Notarum Explicatio
 
A                   Symblom Skatteh[emman] -2. Lyka stora
uthi åker och Engh och alle qvaliteter.
B.                  Östergärdett. uthsäde..................................................     -12. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman............................................      -6. t[unn]or
i föreskreffne gärde.
C.                  Wästergärdett.....uthsäde.............................................    -15. t[unn]or
Uthsäde till hwart heman i be.[mäl]te gård………….       -7 1/2. t[un]na
D.                  Engh till hwart heman.................................................      -40. l[a]ss.
 
Till föres.[kreff]ne heman är godh skogh och uthmark sampt temmeligitt godt
fiskewatn.
 
Och deres uthmark och ägor löpa öster uth till thess Nosta ägor taga widh.
Sedan Söder uth till thess Libby ägor taga wedh, och wäster uth till thess Sutuna ägor möta.
 

(Karttext:)

Lommaren Lacus