A8:TitelsidaGeometrisk Jordebok
öffwer
crono och skattehem-
man vthi lyhundratz
häradh sampt Länna
och Frötuna skipzlagher
i Vpplandh i Österroslagen. Såsom och
belägne frälseheman thär the inne
medh crono och skattehemmans
ägor i byamåhl äro be-
lägne.

Innehållandes
föreskreffne hemmanens qvaliteter
och legenheeterbåde till åkrer, engier, siöer, strö-
mar, quarner, fiskewatn, så wäll som Vthfiäller och vthjor-
dar ??? fiärran ???1 belägne, smpt skogh, vthmark, tårpe-
ställer och alle andre circumstantier, så att man all theras be-
skaffenheet kan sigh medh hast för öghonen ställa och sedan thär
aff hwars och ens valeur
ehrkänna och di-
judicera.

Anno 1639
Colligerat och sammanskreffwen
aff
Swen Månßon landtmätare
öffwer Vpplandh.

1 Halva titelsidan har en fuktskada som smetat ut bläcket varför delar av texten är svårtolkad.