A9: 178-179


(Rubrik:) Siwhundratz häradt        Estare sockn.
 

            Notarum Explicatio.

A.        Miölsta by 5 hemman.
            Delte  i Östre och Westerby.
1.         Hemmanet 15 öres landh 
B.        Vtsäde det ena åhret efter deres heffdh    10 1/8 tunna 5 kannor
C.        Det andra åhret                                        8 5/8 tunnor
D.        J wreterna                                                1 7/8 tunnor
E.        Af hagarne höö till                                     9 laß
           Af engen wedh Medwij till                       8 laß

2.         Hemmanet 12 [s]öres landh
            Vtsäde första åhret                                   8 11/16 tunnor
            Det andra åhret                                        6 15/16 tunnor
F.        Af hagarne höö till                                     9 laß
           Af engien wedh Medwij                           5 laß 

3.         Hemmanet 11 öres land
            Vtsäde det ena åhret                                7 11/16 tunnor
            Det andra                                                7 5/8 tunnor
G.        Af engierna höö till                                   2 laß
H.        Af hagarna                                               6 laß
           Af engien widh Medwij                            8 laß

4.         Hemmanet 10 öres land
C.        Vtsäde det ena åhret                                7 1/8 tunna
B.        Det andra                                                7 15/16 tunnor
G.        Af engierna höö till                                   4 laß
I.         Af slottehagarne                                       5 laß
           Af engien widh Medwij                           4 laß
K.       Een wreet                                                1 1/4 tunna

5.         Hemmaneth 16 öres landh.
            Vtsäde det ena åhret                                12 11/16 tunnor
            Det andra                                                11 5/8 tunnor
            Af engierna höö till                                   6 laß
L.        Af slothagarne                                          9 laß
           Af engien widh Medwij                           7 laß

M.       1 torp, ligger vnder det andra hemmanet
N.        Vtsäde det första åhret                             1 tunna
O.        Det andra                                                3/4 tunna
P.         Höö till                                                    2 laß

            Skogh, mulbet och fiskiewatn till
            nödtorfften.

            Ö   kommer Österbyn eenshilt till.
            W  kommer Westerbyn enshilt till.
            X   kommer hele byn till effter öretalet.
            G.  Engiar till Westerbyn enskilt.

            J Östrebyn ähre tillhopa    32 öresland
            Wtsäde till Österbyn det ena åhret            22 tunnor
            Det andra                                                18 1/8 tunna

            J Westrebyn ähre tillhopa  32 öresland
            Vt säde det ena åhret                               22 1/4 tunna
            Det andra                                                25 3/8 tunnor

            Det tridie hemmanet hafuer 5 öres land
            i Österbyn och 6 i Westerbyn

           Engien widh Medwij är noterat medh M
           folio 22.

(Karttext:)

Medwij ägor
Aalby ägor
Scala ulnarum.