A9: 2-3

(Rubrik:) Dannerijdz skiepzlagh      Sollna sockn.


A.      Öffwerjärfwa         4   cronohemman
1.       Wästre gården       8   öres landh jordh
B.       Vtsäde i Södre giärdet 10 tunnor                                      10 tunnor
C.       J Norre giärdet                                                                 9 1/2 tunnor
           J wreterna som äre noterade medh 1 mäst obrukat åker    2 tunnor
D.       Hårdewallß engh som är 36 laß                                        36 laß

2.        Det andra hemmanet hafwer lijka i öretalet och ägorne
3.        Det tridie hemmanet sammalunda..
4.        Det fierde är lijkt, förutan i wreterna ähr 1/8 tunna vtsäde mehra
           ähn de andre.
           Till denne byen ähr skogh, mulbete och fiskewatn till nödtorftenE.                        Järfwa Torp                                                   
F.       Vtsäde det ena åhret                                                         1 1/2 tunna
G.       Det andra åhret                                                                1 tunna
           Ähr och lägenheet at optaga mehra åker.
           Till samma torp är ingen engh eller skogh.

(Karttext:)

Edzwijken
Kymlinge ägor
Eng
Ängiehagar
Sand mylla
Beteshaga, kommer cronan till. På denne platz ähr nu Jacobsdahl bebygdt med deß trää och diuregårdh.
Hårdwals engh
Sandmylla
Hårdwals engh.
Scala ulnarum.