Bogesund:122-123


(Rubrik:) Kindz häradh      Sexdrega sochn.


Notarum Explicatio

Ringestena, hemmen       1/4
          Ränter smör      1 pund
                Vtsäde öde alz          4/5
                       Höö                           4
Eenßäde mull och sand jordh
Skough till timber gärzle
och brännemarck
   Mulebete ringa.

Förbemälta hemmen hafuer
i en långligh tidh warit
affhyst och legat öde.

(Karttext:)

Maa engh
Betes hage
Öde
Öde
Öde
Öde
Här ähra Ringestena byes ägor belägna.
Öde
Maa engh