Bogesund:124


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Kårte, hemmen       1/2
          Ränter smör      3 pund
                brukat   3 2/5
Vtsäde {                        }          6
                obrukat 2 3/5
                           Höö                     10
Eenßäde mull, sand och öhr
              jordh
Timber skogh nötorfftig
Mulebete skiäldt och
ähr her noterat

(Karttext:)

Ringestena ägor möta
Liungh backe
Öde
Her möter en liungh marck som i förra tider hafuer warit gårdzens bästa ängh
Öde
Liungh backe
Liungh och hård walz engh
Liungh och hård walz engh
Kårte.
Öde
En storre liungh måße möter her.
Gårdzens mulebete medh liungh och måßar
Liung backe
Liungh marck
Starbåtz ängh
Starbåtz ängh som sällan för flodh skull bärgias kan.
Suenliunga agor1 möta.

1 D.v.s. ägor