Bogesund:127


                Effter skreffne
                    hemman
        affmätte j Twärred sochn

 
                Storegården j Tuärred      folio   
                                                               } 128, 129
                Nybyggit                          folio
                Fagrabärgh                      folio    130