Bogesund:Försättsblad


        Geometrisch
ahrbete och calculattion
          öffwer
Marck och Kindz härader

Then höögwälborne her-
res saligh her greffwe Fredrick Sten-
boockz etcetera greffwaskaaph delinierat och
describerat medh sin rätta quantiteet
och qualiteet, effter fordom kongeligh
maijsteetz vth giffna fullmacht och
jnstruction affmätitt och calcu-
lerat pro annis 1652, 1653
och 1654.

aff1

1 Härefter har troligen stått ett namn, nu hål i papperet