C1: 101


(Rubrik:) Klåster sochn.                 
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Röcksta hemman      2
B.        Östergierdhet ett åhrs vthsäde           17 1/4 tunneland
D.        En wreet, sås med Norregierdhet      1 11/16 tunna  
C.        Wästergierdhet annat åhr vthsadhe1  18 15/16 tunneland
E.         En wreet, sas2 samma åhr                 3 tunneland
F.         Noch en wreet, sås samma åhr          5/16 tunneland
G.        En hårdh waldz engh till höö              30 laß
H.        En starwaldz engh till höö                  30 laß
I.          En engh till höö                                 6 laß
K.        En engh till höö                                 3 laß

1.         Skattehemman jbidem    1                  12 örtugerland
            hafwer i byemåll 15 alnar bredh åker.
            Vthsäde i Östergierdhet, littera B      5 3/4 tunneland
            Vthsädhe i wreten, littera D              9/16 tunneland
            Vthsäde i Wästergierdhet, littera C   6 5/16 tunneland
            Vthsäde i wreeten, littera E              1 tunnelandh
            Vthsadhe1 i wreeten, littera F           7/16 tunnelandh
            Hård waldz höö i engen, littera G, till 10 laß
            Starwaldz höö i enghen, littera H, till 10 laß
            Höö i enghen, littera I, till                 2 laß
            Höö i enghen, littera K, till               1 laß                                                                                                                                                                                      
            Detta hemman hafuer en vthiordh i Ånzöijea, numero 3,
            folio 97, och ähr hijt transporterat
            och hafuer i byemåll 8 alnar bredh åker i Ånzöijea
            Vthsädhe i Norregierdet, littera B,    1 1/2 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C, 1 9/16 tunna
            Hårdh waldz höö i engen, littera D, til 1 1/2 laß
            Starwaldz höö i engen, littera E, till    3 laß
            Starwaldz höö i enghen, littera F, till  1 1/2 laß
            Starwaldz höö i engen, littera G, till   1 1/2 laß

2.         Frelsehemman jbidem        1
            hafuer i byemåll 30 alnar bred åker.
            Vthsäde i Ostergierdhet3, littera B    11 1/2 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera D            1 2/16 tunna
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C 10 5/8 tunna
            Vthsäde i wreeten, littera E              2 tunnor
            Vth sädhe wreeten, littera F             7/8 tunneland
            Höö i engen, littera G, till                 20 laß
            Höö i enghen, littera H, till               20 laß
            Höö i engen, littera I, till                   4 laß
            Höö i enghen, littera K, till                2 laß

            Detta hemman hafuer en vth iordh i
            Gredby, litteris H, I, K, L, folio 94.
            H. En åker i Södregierdhet, 1 tunneland lind, jbidem,
            littera I till höö 2 laß. K. En åker i Norregierdhet, vth sädhe 7/8
            L. En engh till höö 4 laß.
            Detta hemman hafuer en engh wid Eskiltuna, littera S,
            folio 60        till höö                          8 laß

            Till Röcksta ähr ganska ringha skogh och [och] vthmarck.


(Karttext:)

Här tagher Skifftinghe ägor widh
Gåttzskiäs äghor proxime.
Leermylla
Leer jordh
Leer jordh.
Elack tofuigh hård waldz engh med ene buskar
Leer iordh
Leer iord.
Hangnesta äghor proxime.
Leer iordh
Leer iord
Dung iordh
Slätt star waldz engh.
Dungh iordh
Dungh iord.
Jagare4 plattz.
Jägare platz proxime.
Slätt hård waldz engh.
Scala ulnarum       


1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. sås
3 D.v.s. Östergärdet
4 D.v.s. Jägare