C1: 105


(Rubrik:) K<l>åster sochn.                
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Balsta hemman    2
B.        Norregierdet ett åhrs vthsäde               11 tunneland
C.        Södregierdet annat åhrs vthsade1         10 tunneland
D.        En wreet, sås medh Södregierdhet       1 3/4 tunneland
E.         En hård waldz engh till höö                  54 laß

1.         Cronehemman jbidem   1                     6 1/4 oreslandh2
            hafuer i byemåll i gierdhen 45 alnar,
            j enghen 35 alnar.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B       6 19/32 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C     6 tunnelandh
            Vthsädhe i wreeten, littera D                1 1/16 tunnelandh
            Hårdhwaldz höö i enghen, littera E       30 laß

            Detta hemman hafuer engh widh Gredby, litteris
            E, F, G, folio 94, till höö                      18 laß
            Vthi engen, littera E, hafuer Balsta
            4 engeteegar numero 2 till höö               9 laß
            Vthi engen, littera F, hafuer Balsta fem
            stänger i engeskiffte till höö                   4 laß
            Vthi Skogzengen, littera G, hafuer Balsta
            medh Gredhby fem stenger i teegeskiffte
            till höö                                                 5 laß
            Detta hemman hafuer skogh och vthmark medh Gredby
            någerlundha till nödtorfften, men hemma widh Balsta slätt intit.

2.         Cronehemman jbidem   1/2                   3 1/3 öres landh
            hafuer i byemåll i bägges gierdhen,
            litteris B, C 30 alnar i byemåll,
            men i enghen 24 alnar i byemål.
            Vthsäde i Norregierdhet, littera B         4 13/32 tunneland
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C     4 tunneland
            Vthsädhe i wreten, littera D                  11/16 tunnelandh
            Hårdhwaldz höö i enghen, littera E      
            till                                                        24 laß

            Detta hemman hafuer ingen skogh
            eller vthmarck eller någen läghenheet
            meer än såsom här finnes specificerat.


(Karttext:)

Jäghare platz
Röcksta äghor proxime.
Dungh jordh
Jäghare platz.
Leer jordh
Slätt hård waldz engh
Leeriord
Öriordh
Gredhby äghor proxime.
Leer jordh
Dungiord
Scala ulnarum.                            


1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. öresland