C1: 106-107


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Gredhby cronehemman    1
            Vthiorder                         2

1.         Cronehemman jbidem 1   5 öreslandh      
B.        Norregierdhe ett åhrs vthsadhe1           10 tunnelandh
C.        Södhre gierdhet annat åhrs vthsädhe     9 tunneland
D.        En hårdwaldz engh till höö                    30 laß        1 3/4 tunneland
E.         En star waldz engh; der vthi hafuer
            Gredby 4 engetegar, numero 1, till höö 20 laß
F.         En hårdwaldz engh; der vthi hafuer Gredby
            i tegeskiffte 6 stenger bredhe enghiear
            till höö                                                 5 laß
G.        En engh på vthmarken till höö              10 laß
            vthi huilken Gredby hafuer och sex stenger i byemåll.
            Detta hemman hafuer skogh till giersle, stöör och
            weedhebrandh sampt vthmarck till nödh torfften.

2.         En cronevthiordh till cronegården numero 1 i
            Ballsta, folio 93, och hafuer allenast  i engierna,
            litteris E, F, G, fem stenger i tege skiffte
            medh Gredby till höö                             18 laß
            Vthi engen, littera E, hafuer Balsta fyra enghe teeger
            Numero 2 till höö                                   9 laß
            Vthi enghen, littera F                              4 laß
            Vthi Skogzengen, littera G, till höö          5 laß

3.         Frelsevthiordh                                     1, lydher till frelse-
            ähr en åker i huart gierdhe och en        gårdhen numero 2
            enghe teegh i engen, littera L               i Rocksta2, folio 89

H.        En åker i Södhergierdhet, vthsädhe      1 tunnelandh
I.         Lindh ibidem till höö                             2 laß
K.       En åker i Nordhgierdhet, vthsädhe        7/8 tunnelandh
L.        En engheteegh till höö                           4 laß

4.         Ett torp eller nybygge, ähr intit skatlagt
            och ähr beläget på Gredby ägor.
M.        En lijten wret vthsädhe                        5/16 tunna
N.        En lijten wreet vthsadhe1                       3/8 tunna
            Flere lägenheeter ähr der till intit.


(Karttext:)

Jäghar plattz proxime.
Balsta äghor proxime
Leer iordh
Här på denna sijdan tagher Quinnersta äghor widh.
Leeriord
Betes hage.
Hård waldz engh
Leer jordh
Hård walz eng
Leer iord
Star waldz engh
Eskill tuna kunghz engh proxime.3
Hård waldz engh.
Scala ulnarum.

(s. 107)

Sånd jord
Starwaldz engh                 
1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. Röksta
3 Denna anmärkning av annan hand