C1: 114-115


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                        
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Swijesta hemman        3
B.        Östergierdhet vthsäde till heele byen         20 tunnelandh       
C.        Nörregierdhet1 annat åhrs vthsäde           19 tunnelandh
D.        En hårdh waldz engh till höö                    40 laß
E.        En hårdwaldz engh till höö                       30 laß

1.         Cronehemman jbidem   1/2                      6 1/2 öreslandh
            hafuer i byemåll tuenne skiffte, dhet bådhe begynnar
            och lycktar i alle byemåll, så wäll i akren2 som och i engiear
            der detta hemman begynnar i byemåll hafuer dhet 24
            alnar, och der der lycktar hafuer dhet 9 alnar.
B.         Vthsädhe i Östergierdhet på bådhe skifften    6 17/32 tunnelandh
C.         Vthsädhe i Norregierdhet på bådhe skifften   6 7/8 tunnelandh
F.         En wreet vthsadhe3                                        1/2 tunnelandh
            Hårdh waldz höö i enghen littera D                13 3/4 tunnelandh4
            Hårdh waldz höö i enghen littera E                 10 1/3 tunnelandh4

2.         Frelsehemman jbidem   1/2                             6 1/2 öresland
            hafuer i byemåll ett skiffte och ähr 33 alnar
            i bysens ägor.
            Vthsädhe i Östergierdhet littera B                  6 17/32 tunnelandh
            Norregierdhet annat åhrs vthsädhe i C            6 7/8 tunnelandh
G.        En wreet enskylt vthsädhe                              9/16 tunnelandh  
H.        En åker i Östergierdhet, littera <H>, vthsädhe 7/8 tunnelandh
            Hårdhwaldzhöö i enghen littera E till              10 1/3 laß
            Hårdhwaldzhöö i enghen littera D till              13 3/4 laß

3.         Cronehemman jbidem   1/2                             5 öreslandh
            hafuer ett skiffte i byemåll och ähr 30 alnar.
            Vthsäde i Östergierdet littera B                      5 15/16 tunnelandh
            Vthsäde i Norregierdet littera C                     6 1/4 tunnelandh
I.          En wret vthsädhe                                           9/16 tunnelandh
            Hård waldz höö i enghen littera D                  12 1/2 laß
            Hård waldz höö i engen littera E                     9 1/3 laß
            Till denne ofuanbemälte Swijesta by ähr ganska ringha vthmarck
            och ingen skogh. Flere lägenheeter fins dher till intit.


(Karttext:)

Här tagher Grönsta ägor widh på denna sijdhan.
Ör jordh   
Öriord
Mo iordh
Leer iord
Leer jordh
Ör jordh
Leer iordh
Betes haghe.
Leer iord
Leer iord
Leer jordh
Leer jordh.
Eneby äghor proxime.
Godh slätt hårdwaldz engh.
Hård waldz engh.
Tofuigh hård waldz engh.
Hughelsta äghor proxime.
Scala ulnarum.


1 D.v.s. Norrgärdet
2 D.v.s. åkern
3 D.v.s. utsäde
4 tunnelandh fel för laß