C1: 118-119


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Grönsta hemman    3
B.        Norregierdet ett åhrs vthsäde                   28 tunneland
C.        En wreet, sås samma åhr                         6 tunneland
D.        Södhregierdhet annat åhrs vthsadhe1       45 tunneland  
E.         En starwaldz engh till höö                       90 laß
F.         En hårdwaldzengh till höö                       60 laß
G.        Starwaldz engh jbidem till höö                 15 laß
H.        En lijten starwaldz engh till höö                6 laß

1.         Cronehemman jbidem    1    6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stänger.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B             9 1/3 tunneland
            Vthsäde i wreeten, littera C                        2 tunneland    
            Vth[sädh]sädhe i Södhregierdhet, littera D 15 tunneland
            Starwaldz höö i enghen, littera E, till           30 laß
            Hårdwaldz höö i enghen, littera F, till          20 laß
            Starwaldz höö jbidem, littera G, till             5 laß
            Starwaldz höö i enghen, littera H, till           2 laß
            Detta hemman hafuer en betes haghe, littera D
            wedh Södre Rödh måßen, folio 105.

2.         Cronehemman jbidem    1    6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stengher.
            Vth sädhe i Norregierdhet, littera B            9 1/3 tunnelandh
            Vthsäde i wreeten, littera C                        2 tunneland    
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera D            15 tunneland
            Starwaldz höö i enghen, littera E, till           30 laß
            Hård waldz höö i enghen, littera F, till         20 laß
            Starwaldz höö jbidem, littera G, till             5 laß
            Starwaldz höö i engen, littera H, till            2 laß
            Detta hemman hafuer en beteshaghe, littera E
            wid Södre Rödmåßen, folio 105.

3.         Cronehemman jbidem    1    6 <öresland>
            hafuer i byemåll 6 stänger.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B             9 1/3 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera C                      2 tunneland    
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera D            15 tunneland
            Starwaldz höö i enghen, littera E                30 laß
            Hårdh waldz höö i enghen, littera F, till       20 laß
            Starwaldz höö i enghen, littera G, till           5 laß
            Starwaldz höö i engen, littera H, till            2 laß
            
             Till Grönsta ähr skogh till lööf, giersle, stöör
             och wedhebrandh sampt vthmarck och mulebete
             till nödtorfften.

I.           En engh eller vthiordh till skattegårdhen numero 1
             i Stora Tydöö och ähr ett öres landh, folio 142
             Engh till höö af starwaldh                  10 laß.

4.          Ett torp, hafuer en lijten wreet vthsadhe1 1/16 tunnelandh. 


(Karttext:)

Diursta engh proxime.
Här tagher Hagnesta ägor emot.
En star waldz engh.
Ör iordh
Leer jordh
Leer iordh
Här på denna sijdan tagher Swijesta ägor widh.
Slätt hårdh waldz engh
Leer jord
Leer jordh.
Ånzöijea äghor proxime.
Leer jordh
Leer jordh.
Dung jordh
Leer jordh
Leer jord
Leerjordh
Dunghiordh.
Här tagher Ånsöijea äghor widh.
Slätt star waldz engh
Hughelsta ägor proxime.
Scala ulnarum.


1 D.v.s. utsäde