C1: 12


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
N.        Häszleby ähro 2 hem-
            man både tilhoopa.    Skattar                  10 2/3 öre
O.        Vthsäde thet ena åhret j Södergerdet       20 3/8 tunna                            
P.         Vthsäde thet andra åhret                    14 5/8 tunna
Q.        Hårdewalshöö aff Knapengen                 26 la
            Höö aff renor och lindor                          6 las

            Till denne by fins inga lägenheeter, hwarken
            til skogh, fiske watn eller mulebeet, mer
            ähn som en koohage ful medh bärgh och steen,
            hwilken illa kan föda 2 koor om sommaren,
            och en liten humblegårdh om 40 kupor.

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Östre gården är crone 6 öresland
O.        Vthsäde thet ehna åhret j Södergerdet     10 3/16 tunna                            
P.         Vthsäde thet andra åhret                     7 1/4 tunna
Q.        Hårde wåls höö aff Knapengen                13 las
            Höö aff renor och lindor                           3 las

2.         Wästre gården är crone 4 2/3 öreland
            och ähr lijka j åker och engh medh Östre
            gården.


(Karttext:)

Här möter Ähnskä och Lille Almby åker och engh.
Ler iordh
Ler iordh
Obärande iord
Enebuskar
Hårdwal
Här möter Hyffwine.
Hårdwal