C1: 122-123


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hughelsta hemman            4
            Vthiorder                          2     
B.        Södhregierdet ett åhrs vthsäde till heele byen     28 tunneland  
D.        En wreet, sås samma åhr                                   3 tunnor
C.        Norregierdhet, annat åhrs vthsädhe                    40 tunneland
E.         En wreet, sås med Norregierdhet                       2 1/2 tunneland
F.         En starwaldz engh till höö                                  60 laß
G.        En star wa<l>dz engh till höö                             80 laß
H.        En star waldz engh till höö                                  60 laß
            Denne by hafuer en engh emellan Eneby
            och Grönsta, littera A, folio 112, till höö            32 laß
            Deßlijkest hafuer dhenne by enskylte engier som
            den ene intit går i skiffte medh, den andra,
            vthan huar gård hafuer sine engiar och torp, som
            hoß sielfue gårderna finnas specificerade.
I.          Ett alekiärr som duger att låtha rödiea till engh.
K.        En betes haghe, lydher till numero 2.

            Cronehemman jbidem    1        6 öreslandh
            Detta hemman hafuer tillförne warit 1/2 hemman, men
            nu för någhen tijdh sedhan ähr förskrefne tuenne
            cronevthiorder lagdhe vnder detta hemman. Jtem ähr
            och taget af cronegårdhens numero 2 äghor 7 1/2 aln i alle
            ägor och lagt vnder detta hemman, så att dhe ähre
            alle 4 gårdarna lijka store i alla ägor vndan taghandes
            de enskylte engier och torp. Bådhe cronovthiorderna hafua
            till förne hafft 7 1/2 aln i byemåll, och detta hemman
            hafuer för haft 15 alnar i byemål.
            Men nu hafuer detta hemman 6 stenger i byemåll,
            huar stångh 5 alnar, lijka med dhe andra 3 hemman.
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera B                  9 1/2 tunneland
            Vthsädhe i wreeten, littera D, som sås medh
            Södhregierdhet, littera B                                 3/4 tunneland
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera C                 10 tunneland
            Vthsädhe i wreeten E                                      5/8 tunna
            Star waldz höö i engen, littera F, till                15 laß
            Star waldz höö i enghen, littera G, till              20 laß
            Star waldz höö i engen, littera H, till                15 laß
L.         En hård waldz engh enskylt till höö                  6 laß
M.        En hård waldz engh enskylt till höö                  4 laß
            Detta hemman hafuer en engh, littera A, folio 112
            till höö                                                            8 laß
                                                                                      Numero

            Numero 1 hafwer ett torp på sine ägor som intit ähr skatt-
            lagt och hafuer tuenne små wreeter.
5.         Ett torp till numero 1.
6.         En wreet vth sädhe                                         7/16 tunna
7.         En wreet vth sadhe1                                        7/16 tunna

2.         Cronehemman jbidem   1      6 öresland
            hafuer i byemåll 30 alnar eller 6 stänger, huar stång 5 alnar.
            Vthsädhe i Södregierdhet, littera <...>             9 1/2 tunna
            Vthsädhe i wreten, littera <...>                           3/4 tunna
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera <...>            10 tunnor
            Vthsädhe i wreeten, littera <...>                         5/8 tunneland
            Star waldz höö i enghen, littera <...>, till         15 laß
            Starwaldz höö i enghen littera <...> till             20 laß
            Starwaldz höö i enghen littera <...> till             15 laß
            En engh widh Eneby, littera A, folio 112,
            till höö                                                            8 laß
N.        En engh enskylt till höö                                   12 laß
8.         Ett torp, hafuer tuenne wreter, ähr intit skattlagt.
9.         En wreet vthsädhe                                          1 1/8 tunna
10.       En wreet vthsädhe andra åhret                        1 1/8 tunna
K.        En betes haghe.

3.         Frelsehemman jbidem   1      6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stenger, huar stångh 5 alnar.
            Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka medh
            numero 2, vndantaghes denne tuenne effter
            skrefne enghier och torp.
O.        En hårdwaldzengh enskylt till höö                16 laß
Q.        Noch en engh enskylt till höö                       20 laß
11.       Ett torp, lydher frelsegårdhen numero 3 till.
12.       En wreet vthsädhe                                     1 1/8 tunna
            Detta hemman hafuer engh wid Giörsta och
            Eneby, littera A folio 112, till höö              8 laß  

4.         Cronehemman jbidem   1      6 öresland
            hafuer i byemåll 6 stenger, huar stångh 5 alnar.
            Detta hemman ähr i alle commoditeter lijka
            medh numero 2, vndantagandes de effter-
            skrefne enghier och torp här finnes notera-
            de.
R.         En engh enskylt till höö                               8 laß
S.         En engh enskylt till höö                               8 laß
13.       Ett torp till numero 4, intet skat lagt
            och hafuer tuenne wreeter.
14.       En lijten wreet vthsädhe                             1/2 tunna
15.       En lijten wreet vthsadhe1                           1/2 tunna

            Till Hughelsta ähr skogh till timmer, stöör,
            giersle och weedhebrandh sampt vthmarck och
            mulebete till öfuerflöd.

T.         En hårdwaldz engh, lydher till numero 1
            och numero 4, till höö                                    16 laß
            och huar gårdhen får 8 laß höö i förbemälte
            engh, littera T.

(Karttext:)

Sånd jord
Leer jord
Hård waldz engh
Hård waldz engh
Hård waldz engh.
Leer iord
Betes haghe
Eneby ägor proxime.
Hård waldz engh.
Leer iord
Leer jord
Hård waldz engh.
Leer jord
Blå leer iord
Sanckt alekiärr som duger rödhgha till engh.
Leer iord
Leer iord
Eneby äghor proxime
Skarp blåleera
Sanck starwaldz engh.
Leer jord
Leer iord
Eneby ägor proxime
Leer jord
Leer jord
Sanck sta waldz engh.
Leer jord
Hård waldz engh.
Hård waldz engh.
Tompt
Dung jord
Sanck starwaldz engh.
Hård waldz engh
Dungh iord
Hård waldz engh.
Leer jord
Odugeligh backe.
Kalfhage.
Scala ulnarum

(Härtill ett par senare blyertsanteckningar.)    


1 D.v.s. utsäde