C1: 130-131


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Walby sochn.                      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Walby kyreby hemman                    5   
B.         Norregierdhet ett åhrs vthsadhe1                 43 tunnelandh
C.         Södregierdhet annat åhrs vthsadhe1             50 tunnelandh
D.         En starwaldz engh till höö                            75 laß
E.         En hårdh waldz engh till höö                         25 laß
F.         En hårdh waldz engh till höö                         25 laß
G.         En tofuigh hårdh waldzengh till höö               25 laß
            Åker jbidem vthsädhe                                  1 1/2 tunna
H.         En engh af elack skeenwaldh till höö            12 1/2 laß
            Gierdhes höö i bägges gierdhen                    12 1/2 laß
I.          En beteshaghe till heele byen.
            Denne ofuanbemälte Walby hafuer en engh widh
            Stora Löfhulta, littera T, folio 122, till höö    4 las

1.         Skattehemman jbidem                      1          6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stengher.
            Vthsäde i Norregierdhet, littera B                10 5/16 tunnelandh
            Vthsädh<e> i Södhregierdhet, littera C        12 tunnelandh
            Höö i enghen, littera D, till                           18 laß
            Höö i enghen, littera E, till                            6 laß
            Höö i enghen, littera F, till                            6 laß
            Höö i enghen, littera G, till                           6 laß
            Höö i enghen, littera H, till                           3 laß  
            Gierdhes höö i gierdhet, littera B, till            1 1/2 laß
            Gierdhes höö i gierdhet, littera C, till            1 1/2 laß
            Dhetta hemman hafuer i engen, littera T,  
            fol. 122, widh Stora Löfhulta höö                 1 laß

2.         Skattehemman jbidem                      1          6 öreslandh
            Detta hemman ähr i alla commoditeter quo ad qualitatem
            et quantitatem lijka stort medh numero 1.
            Vthsädhe i engen, littera G                           1 1/2 tunna 

3.         Skattehemman jbidem                      1          7 öres landh
            hafuer i byemål 7 stängher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B               12 1/16 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C             14 tunnelandh
            Höö i enghen, littera D, när medhelmåtig gräß-
            wext blifuer, till                                             21 laß
            Höö i enghen, littera E, till                             7 laß
            Höö i engen, littera F, till                              7 laß     
            Höö i enghen, littera G, till                            7 laß
            Höö i enghen, littera H, till                            3 1/2 laß   
            Gierdhes höö i gierdhet B till                         1 3/4 laß
            Gierdhes höö i gierdhet, littera C, till             1 3/4 laß
            Detta hemman hafuer engh widh Löfhulta, folio 122,
            littera T, till höö                                            1 1/2 laß

4.         Gillesgården cronehemman                1          4 öres landh
            hafuer i byemåll 4 stängher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                6 7/8 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C              8 tunnelandh
            Höö i enghen, littera D, till                            12 laß 
            Höö i enghen, littera E, till                             4 laß
            Höö i enghen, littera F, till                             4 laß  
            Höö i enghen, littera G, till                            4 laß
            Höö i enghen, littera H, till                            2 laß  
            Gierdhes höö i gierdhet, littera B, till             1 laß
            Gierdhes höö i gierdhet, littera C, till             1 laß
            Detta hemman hafuer ingen engh widh Löf-
            hulta.
            Förbemälte Gilles gårdhen ähr intit bebygt, vthan brukas af numeris
            1, 2, 3 för dhes ågåendhe, åhrlighe ränta, huilka föra bådhe
            sädhen och höö in på sinne hemman och skinna dhee medh
            vth cronones hemman huilket strefuar aldheles mått, lagh
            att skatteböndher må bruka in medh sine hemman cronones
            jordh, som här skeer.

5.         Frelsehemman jbidem                        1/4        2
            hafuer i byemåll 2 stengher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                3 7/16 tunna
            Vth sädhe i Södhregierdhet, littera C             4 tunnor
            Höö i enghen, littera D, till                             6 laß 
            Höö i engen, littera E, till                               2 laß
            Höö i enghen, littera F, till                             2 laß 
            Höö i enghen, littera G, till                             2 laß
            Höö i enghen, littera H, till                             1 laß
            Höö i bägges gierdhen, litteris B, C till           1 laß
            Detta hemman hafuer i enghen, littera T, widh
            Stora Löfhulta, folio 122 till <höö>                1/2 laß

            Till Walby ähr någerlundha vthmarck till nödhtorfften
            men inghen skogh eller någhra läghenheeter som hemmanen
            kuna förbättra.

6.         Walby kyrka.
7.         Klåckaregården.


(Karttext:)

Här tagher Hyggby äghor widh
Såndh iord
Wickelby äghor proxime.
Här tagher Ranstens äghor emott.
Dunghiord
Leer iordh
Såndh mylla
Elack skeen waldz engh.
Tofuigh hård waldz engh
Leer iordh
Leer iord
Elack tofuig engh med enebuskar
Leer jordh
Godh hårdh och starwaldz engh.
Enebacke.
Lind.
Leer iordh
Leer iordh
Såndhmylla
Godh hård waldz engh.
En högh såndbacke
Sandhiordh
Leer iordh
Jägare backe.
Kålgårdh
Såndhiordh
Tofuig lindh medh enebuskar
Här tagher Jngeby ägor emot.
Betes haghe
Leer mylla
Suart mylla
Godh hård waldz engh
Leer iordh
Leer jordh.
Odugeligh backe medh granskogh.
Leer iordh
Här tagher Stora Löfhulta äghor emot.
Lindh
Lindh                                                             


1 D.v.s. utsäde