C1: 133


(Rubrik:) Walby sochn.                      
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Tärby hemman     3   
B.         Wästergierdet ett åhrs vthsadhe1                  31 tunna
C.         Östergierdet annat åhrs vthsade1                  28 tunnor
D.         En hårdwaldz engh till höö                           60 laß
E.          En skeenwaldz engh till höö                          9 laß
F.          En enghehaghe till höö                                  3 laß
             Gierdhes i gierdet, littera B, till höö               3 laß
             Denne by hafwer en engh wid Hyggby, littera O,
             folio 146, till höö                                          9 laß
             Jbidem en eengh, littera P, folio 146, till höö 9 laß  

1.          Cronehemman jbidem 1        6 öreslandh
             hafuer i byemåll 6 stänger bredh åker.      
             Vthsäde i Wästergierdhet, littera B              10 1/3 tunna
             Vthsäde i Ostergierdet2, littera C                 9 1/3 tunna
             Höö i engen, littera D, till                             20 laß
             Höö i engen, littera E, till                              3 laß
             Hö i engehagen, littera F                              1 laß
             Gierdes engh i littera B till höö                     1 laß
             Detta hemman hafuer en engh widh Hyggby, folio 146,
             littera O, till höö                                          3 laß
             Jbidem i engen, littera P, folio 146, til höö    3 laß                                                                                                                                                              

2.          Cronehemman jbidem 1        6 öreslandh
             Detta hemman ähr lijka i alle lägenheeter
             medh numero 1.

3.          Cronehemman jbidem 1        6 öreslandh
             Detta hemman ähr lijka i alle läghenheeter
             quo ad qualitatem et quantitatem medh numero 1.

             Till ofuanbemälte Tärrby ähr någerlundha skogh till
             giersle och wedhebrandh sampt vthmarck och mulebete
             till nödhtorfften. Norßefiskie i Blackfiälen en tijdh
             om åhret, annat fiskerij kan widh Tärby land intit
             brukas, förty dhet ähr intitt annat än en gallerstrandh.
             Flere läghenheeter fins till dhen ofuanbemälte Tarrby3 intit.


(Karttext:)

Leer iord
Lindh.
Här tagher Hygghby äghor widh på denna sijdhan.
Leer iord
Skeenwaldz engh
Leer iord
Leer iordh.
Tomptehaghar
Tompte hage
Leer iordh
Leer iord.
Godh slätt hårdh waldz engh.
Leer iordh
Godh hård waldz engh.
Här tager Wickelby äghor widh.


1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. Östergärdet
3 D.v.s. Tärby