C1: 134-135


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Walby sochn.                      
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Jnghesby hemman     2   
B.         Wästergierdet ett åhrs vthsädhe                    18 tunnelandh
C.         Östergierdet annat åhrs vthsädhe                  20 tunneland
D.         En tofuigh hårdwaldz engh till höö                 12 laß
E.         En tofuigh hård waldz engh till höö                 8 laß
F.         En tofuigh hård waldhz engh till höö               6 laß
G.         En engh till höö                                             3 1/2 laß
H.         En elagh1 tofuigh hård waldz engh till hoo2     3 1/2 laß
I.          En elack tofuigh hård waldz engh till höö        3 1/2 laß
K.        Een elack tofuigh hård waldz engh till höö      3 1/2 laß
L.         En elack tofuigh hårdwaldz engh till höö         3 1/2 laß

1.          Cronehemman jbidem 1               5 öreslandh
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B             7 1/2 tunna
             Vthsäde i Östergierdet, littera C                   8 5/16 tunna                         
             Höö i engen, littera D                                   5 laß
             Höö i engen, littera E                                   3 1/2 laß
             Höö i engen, littera F                                   2 1/2 laß
             Höö i enghierna, litteris G, H, I, K, L            7 1/2 laß
             och belöper sigh 1 1/2 laß höö vthi huar engh och littera.

             Detta hemman hafuer en crone vthiord i
             Löfhulta, hoc folio in altera columna3, numero 4,
             och ähr hijt transporterat.
             Cronovthiordh    1, 2 öreslandh, hafuer
             i byemåll i Löfhulta 12 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i littera N                                      3 3/8 tunnor
             Vthsädhe i littera O                                      2 7/8 tunna 
             En engh ibidem, littera R, till höö                   2 laß
             Engh i Stor engen, littera S, till höö                4 laß
             Gierdhes höö i begges gierdhen, N, O           1 1/2 <lass>

2.          Frelsehemman jbidem 1               7 öreslandh
             hafuer i byemåll 42 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B             10 1/2 tunnelandh
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera C               11 11/16 tunneland                         
             Höö i engen, littera D, till                             7 laß
             Höö i engen, littera E, till                              4 1/2 laß
             Höö i engen, littera F, till                              3 1/2 laß
             Höö i engiearna, litteris G, H, I, K, L, till       10 laß

             Till förbemälte Jngesby ähr ingen skogh eller vthmark, ey
             eller några andra lägenheeter meer än såsom här
             finnes specificerat och vptechnat.M.        Stora Löffhulta hemman 1, vthiordh 1
N.         Wästergierdhet ett åhrs vthsadhe4                27 tunneland
O.         Östergierdhet annat åhrs vthsädhe                23 tunneland
P.          En wreet vthsädhe                                       1 1/2 tunneland
Q.         En engh till höö                                            14 laß
R.         En engh till höö                                             2 laß
S.         Storenghen till höö                                        30 laß
N.O.    Gierdhes engh i bägges gierdhen till höö         12 laß

3.          Frelsehemman jbidem 1              
             hafuer i byemåll 14 stengher bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera N            23 5/8 tunna
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera O               20 1/8 tunna                        
             Vthsädhe i wreeten, littera P                        1 1/2 tunna                        
             Höö i enghen, littera Q                                14 laß
             Höö i Storenghen, littera S                          28 laß
             Gierdhes höö i gierdhett, littera N                7 laß
             Gierdhes höö i gierdhet, littera O                 3 1/2 laß

4.          Crone vthiordh jbidem 1                2 öreslandh             
             lydher till numero 1 i Jngesby och hafuer
             i byemåll 2 stenger, huar stångh 6 alnar.
             Vthsädhe i Wäster gierdhet, littera N           3 3/8 tunnelandh
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera O               2 7/8 tunnelandh
             Höö i enghen, littera R, till                           2 laß
             Höö i Storenghen, littera S                          4 laß
             Gierdhes engh i gierdhet, littera N, till          1 laß
             Gierdhesengh i gierdhet, littera O, till           1/2 laß

             Till Löfhulta ähr ingha flere lägenheeter, hwarken skogh,
             vthmarck eller fiskewatn, quarn eller quarne ställen meer
             än som nu på sielfua afrijtningen vptecknadt ähr.

             Stora Tydö, folio 142, numero 1, 2, 3
             gå i skiffte här i engen littera S, och
             få här i enghen när medhel måtigh gräs-
             wext blifuer alla tillsammans höö                  17 laß
             och ähr tijt transporteradt och dheelat
             pro quo tu hemanen emellan. Dherföre
             behöfues här ingen specification

V.         En engh till frelsegårdhen i Stora
             Tydöö, numero 3, folio 122, till höö              3 laß

T.          En engh till heele byen i Walby, folio 119,
             numeris 1, 2, 3, 5, till höö                             4 laß

U.          En engh till skattegårdhen numero 1
              i Grundhby, folio 130, till höö                  3 1/2 laß
              Cronegårdhen jbidem numero 3, folio 130,
              hafuer i förbemälte engh, littera U, höö    1/2 laß

W.         Engh till frelsegårdhen i Ransteen till höö   3 laß

X.          Engh till frelsegårdhen i Lööfgårdh till höö 2 laß


(Karttext:)

Ramsteens äghor proxime
Elack tofuigh hårdhwaldz engh.
Här på denna sijdhan tagher Ostra äghor widh.
Tofuigh hårdhwaldz engh.
Här tagher Walby Kyrckeby äghor widh på denna sijdan.
Leer iordh.
Leer iordh.
Leer iordh.
Elack tofuigh hård waldz engh.
Leer iordh
Kalfhaghe
Leer iordh
Leer iordh
Leer iord
Leer iordh
Lindh.
Lindh.
Här på denna sijdhan tagher Lilla Löfhulta äghor widh.
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Jäghare backe
Elack tofuigh hårdh waldz engh full medh enebuskar
Leer iordh.
Slätt hårdwaldz engh
Leeriordh.
Lindh.
Godh hårdwaldz engh.
Hammarby ägor taga här emot
Slätt starwaldz engh
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

1646 af landtmätare Johan Larsson Groth         


1 D.v.s. elak
2 D.v.s.
3 D.v.s. denna folio i andra kolumnen
4 D.v.s. utsäde