C1: 142-143


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Walby sochn.                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Grundhby hemman         3
B.         Östergierdhet ett åhrs vthsädhe                    18 tunnelandh
C.         Wästergierdhet annat åhrs vthsadhe1            20 tunnelandh 
             En hårdh waldz engh till höö                        64 laß

1.          Skattehemman jbidem    1            9 öreslandh
             hafuer i byemåll 54 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                      10 2/16 tunneland          
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C                   11 4/16 tunnelandh
             Höö i enghen, littera D, till                                  36 laß
E.          En wreet, sås medh Wästergierdhet, littera <...> 1 5/16 tunneland
F.          En wreet, sås medh Östergierdhett, littera <...>  1 1/4 tunneland
             Engh ibidem till höö                                            3 laß
             Detta hemman hafuer en engh widh Jngesby,
             littera U, folio 122, till höö                                  3 1/2 laß
G.         En beteshaghe.

2.          Skattehemman jbidem    1            7 öresland
             Detta hemman hafuer alenast 2 öreslandh
             här hemma i Grundby och 4 öres landh i
             Hygghby, folio 146, numero 3.
             Och för det siuendhe öreslandh hafuer dhetta hem-
             man hafft en skiön humbleghårdh, huilken
             humblegårdh nu ähr aldheles ruinerat och
             till intit dughzse.
             Hafuer altså dhetta hemman icke meer
             än 12 alnar i byemåll här i Grundhby.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                       2 4/16 tunna          
             Vthsadhe1 i Wästergierdhet, littera C                  2 1/2 tunna
H.         En wreet vthsädhe, H                                          1 5/16 tunneland
             Höö i enghen, littera D, till höö                            8 laß

             Skatte vthiordh               1            4 öreslandh
             belägen i Hyghby, numero 3, folio 146,
             huilken lydher till num. 2 här i Grundhby
             ähr hijt transporterat och hafuer i byemål
             i Hyggby 4 stengher bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B                    9 tunnor
             Vthsadhe1 i Östergierdhet, littera C                     8 5/16 tunna
             Vthsädhe i wreeten littera L                                 1/4 tunna
             Höö i engen, littera D, till                                     20 laß
             Höö i engen, littera E, till                                     4 laß
             Höö i engen, littera F, till                                     4 laß  
             Höö i enghen, littera G, till                                   2 1/2 laß
             Höö i enghen, littera H, till                                   2 laß     
             Höö i enghen, littera Q                                        4 laß                                                                                                                                                      

3.          Cronehemman jbidem    1            5 öreslandh
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                       5 5/8 tunna
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C                    6 1/4 tunna 
I.           Vthsädhe i wreeten, littera <...>                          7/8 tunna
             Höö i enghen, littera D                                        20 laß
             Detta hemman i enghen littera U, folio 122,
             widh Jngesby med skattegårdhen numero 1, höö  1/2 laß
K.         En beteshaghe.
             Till ofuanbemälte Grundby ähr ganga2 ringha skogh och vth-
             marck någherlundha till nödh torfften, norßefiske i
             Blackfiälen en tijdh om åhret, annat fiskery ähr dher till
             intit.


(Karttext:)

Lindh
Suedh.
Öriordh
Beteshaghe
Öriordh.
Hårdh waldz engh.
Beteshaghe
Leer mylla
Sånd iord
Såndhiordh
Biörke leera
Tompte haghe
Leeriordh
Suart mylla
Åkerby äghor proxime.
Här tager Hygghby ägor emot.
Leerjordh.
Leer iordh
Åkerby ägor proxime.
Scala ulnarum.                           


1 D.v.s. utsäde
2 Fel för ganska ?