C1: 145


(Rubrik:) Walby sochn.                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Soolby hemman            2   
B.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                     22 1/4 tunna  
C.         Södregierdhet annat åhrs vthsadhe1               17 tunnor
D.         En tofuigh hård waldz engh till höö                 20 laß
E.         En starwaldz engh till höö                               20 laß
F.         En hårdwaldz engh till höö                             16 laß
            Denne förbemälte Soolby hafuer en star-
            waldz engh widh Blackfiälen, folio 138,
            littera D, till höö                                            40 laß

1.         Skattehemman jbidem 1    6 öresland
            hafuer i byemåll 6 stenger.
            Vthsädhe i Norregierdet, littera B                  11 1/8 tunna
            Vthsadhe1 i Södhregierdet, littera C               8 1/2 tunna
            Hårdh waldz höö i engen, littera D                 10 laß  
            Starwaldhz höö i engen, littera E                    10 laß
            Hårdwaldz höö i engen, littera F                    10 laß 
            Star waldhz höö i engen, littera D, widh
            Blackfiälen, fol. 138                                       20 laß
            Gierdheshöö i Sodregierdhet2, littera <...> till 1 laß
G.        En beteshaghe.
1.         En tomptehaghe.

2.         Skattehemman jbidem 1    6 öresland
            Detta hemman ähr lijka i alla commoditeter medh
            förskrefne skattegårdh, numero 2.
G.        En beteshaghe.
2.         En tomptehaghe.

            Till ofuanbemälte Soolby ähr någerlundha skogh
            till giersle och wedhebrandh sampt vthmarck och
            mulebete till nödhtorfften.


(Karttext:)

Kålsta ägor proxime
Ale kiärr
Ale skogh.
Slätt star waldz engh
Betes haghe.
Sånd iord
Såndh mylla
Såndh mylla
Godh hårdwaldz engh
Kumbla äghor tagha här emott på denna sijdan.
Såndh mylla
Leermylla
Leermylla
Suart mylla
Sånd iord
Leer iord.
Godh hårdwaldz engh, någhet tofuigh.
Scala ulnarum


1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. Södergärdet