C1: 146


(Rubrik:) Öster Rekarna                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Heenesta hemman            2
             Vthiorder                         2                          
B.         Norregierdhet ett åhrs vthsäde                       21 tunna  
C.         Södhregierdet annat åhrs vthsadhe1               17 1/4 tunna
D.         En hård waldz engh till höö                            30 laß

1.          Cronehemman jbidem      1/2        4 öresland
             hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
             Vthsäde i Norregierdhet, littera B                  7 tunnor
             Vthsädh<e> i Södregierdhet, littera C           5 3/4 tunna
             Höö i enghen, littera D, till                            10 laß

2.          Cronehemman jbidem      1/2        4 öreslandh
             hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
             Vthsäde i Norregierdhet, littera B                  7 tunnor
             Vthsädhe i Södregierdhet, littera C                5 3/4 tunna
             Höö i enghen, littera D                                  10 laß

3.          Skattevthiordh        1                      2 öreslandh
             lyder till skatte gårdhen i Kålsta, numero 1, folio 137,  
             hafuer i byemåll 10 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                3 1/2 tunna
             Vthsäde i Södregierdhet, littera C                  2 3/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till                             5 laß
             Denna vthiordh ähr transporterat till Kålsta, folio 137,
             och fins dher specificerat.

4.          Skattevthiordh jbidem   1                      2 öreslandh
             lydher till skattegården numero 2 i Kål-
             sta, folio 137, hafuer i byemåll 10 alnar
             bredh åker.            
             Norregierdhet ett åhrs vthsädhe, B                 3 1/2 tunna
             Södregierdhet annat åhrs vthsädhe, C            2 3/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till                             5 laß

             Till Heenesta ähr skogh till wedebrand
             och giersle sampt vthmarck eller mulebete
             till nödhtorfften. Denna ofuanbemälte Henesta
             hafuer norße fiske en tijdh om åhret i
             Blackfiälen, annat fiskerij kan dher intit
             brukas för strandhens skuldh.


(Karttext:)

Såndh iordh
Leer iord
Sånd iord
Kålsta äghor proxime.
Suart mylla
Sånd iord
Slätt hårdh waldhz engh
Suart mylla
Suart mylla.
Såndh mylla.
Solby engh tagher här emot.
Här tagher Kumbla ägor emott.
Scala ulnarum      


1 D.v.s. utsäde