C1: 148


(Rubrik:) Öster Rekarna.                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Wigghby hemman              3
B.         Östergierdet ett åhrs vthsädhe                        28 tunneland
C.         Wästergierdet annat åhrs vthsädhe                 28 tunnor
D.         En hård waldz engh till höö                            60 laß
E.         En betes haghe till hele byen och ähr alle tre gårder-
            na lijka deelachtighe vthi beteshagen.
            Denne ofuanbemälte Wiggby hafuer en engh
            widh Kråketorp, folio 140, littera D,
            till höö                                                            60 laß
            och gå i skiffte i förberördhe engh, littera D,
            pro quota medh Kråketorp.

1.          Cronehemman jbidem      1        5 öreslandh
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                 9 1/3 tunna
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C              9 1/3 tunna
             Höö i engen, littera D, till                              20 laß
             Höö i enghen widh Kråketorp, folio 140,
             littera D, till                                                   20 laß

2.          Cronehemman jbidem      1        5 öresland
             Detta hemman ähr lijka i alla lägenhee-
             ter medh numero 1.

3.          Cro<ne>hemman jbidem  1        5 öresland
             Detta hemman ähr quo ad qualitatem
             et quantitatem lika i alle commoditeter  
             medh numero 1.

             Till ofuanbemälte Wiggby ähr ganska ringha
             skogh och vthmarck.


(Karttext:)

Sånd iordh
Här tager Kråketorps äghor widh
Dungh iordh.
Sandh mylla.
Swart mylla.
Elack tofuigh betes haghe.
Leer mylla
Leer mylla.
Suartt mylla.
Slätt hårdh waldz engh.
Torsilla äghor proxime.
Tofwigh hårdh waldz engh
Lööntorps engh proxime.