C1: 149


(Rubrik:) Walby sochn.                    
    

            Notarum Explicatio
              

A.         Kålsta hemman              5
B.         Wästergierdet vthsädhe                  36 tunnor
C.         Östergierdet vthsädhe                    22 tunnor
D.         Norre gierdet vthsädhe                  19 tunnor
             Tomptehaghar till höö                    14 laß
             Denne by Kålsta hafuer sin engh
             widh Blackfiälen, folio 139,
             litteris A, B, C, till höö                   190 laß
             Denne by hafuer tuenne betes hagar,
             literis E, F, folio 139.

1.          Skattehemman jbidem      1        5 öresland
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B              6 7/8 tunna
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera C                4 1/32 tunna
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera D               3 5/8 tunna
HD.       En tomptehaghe till höö                                3 laß
             Starwaldz engh widh Blackfiälen,
             folio 139, littera A, till höö                            15 laß
             Hård waldz engh ibidem, littera B, till hö       15 laß
             Noch starwaldzhöö ibidem, littera C             6 laß
             Detta hemman hafuer en skatte vthiord
             i Heenesta, folio 134, numero 3,    2 öresland,
             och ähr hijt transporterat, ahfuer i byemåll
             10 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norre gierdhet, littera B              3 1/2 tunna
             Vthsädhe i Södregierdet, littera C                 2 3/8 tunna
             Hård waldz höö i engen, littera D                  5 laß                                                                                                                                                            

2.          Skattehemman jbidem      1        5 öresland
             Detta hemman ähr lijka i alle lägen-
             heeter medh numero 1,
             hafwer och thes lijkest dhetta hemman
             en skatte vthiordh i Heenesta,
             folio 134, numero 4, och ähr 2
             öres landh, lijka i alle commoditeter
             medh förskrefne vthiordh, numero 3.
E.          Tompteha<ge> till höö                                 3 laß                           

3.          Cronehemman      1        6 öresland
             hafuer i byemåll 36 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästgierdet, littera B                  8 1/4 tunna         
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera C                5 1/32 tunna         
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera D               4 3/8 tunna         
F.          Tomptehaghe till höö                                    4 laß
             Star waldz engh widh Black-
             fiälen, folio 139, littera A, till höö                  18 laß
             Hård waldz engh ibidem till höö                    18 laß
             Starwaldz engh ibidem, littera C, till höö        8 laß

4.          Cronehemman      1        6 öresland
             Detta hemman ähr lijka i
             alle läghen heeter medh
             näst förskrefne cronehem-
             man, numero 3, bådhe i
             åker och engh, skogh och marck
             i wåte och torre.
G.         En tomptehaghe till höö                        4 laß

5.          Frelsehemman      1/2        1 örtugheland
             och 3 öres landh.
             Hafuer i byemåll 25 alnar
             bredh åker. 
             Vthsäde i Wästergierdet, littera B        5 3/4 tunna      
             Vthsade1 i Östergierdet, littera C         3 7/8 tunna     
             Vthsäde i Norregierdet, littera D          3 tunnor  
H.         En tompte hage till höö                         3 laß
             Starwaldz engh widh Black-
             fiälen, folio 139, littera A, till hö           12 1/2 laß
             Hårdwaldz höö jbidem B                     12 1/2 laß
             Starwaldz höö jbidem, littera C            5 laß

             Denne ofuanbemälte by Kålsta hafuer
             gått fiske wattn bådhe i åen och i
             Blackfiälen. Skogh till giersle
             och wedhebrandh sampt vthmark
             och mulebete till nödhtorfften.
             Andra lägenheeter fins dher till
             intit.


(Karttext:)

Såndhiord
Sånd mylla
Såndh mylla
Suart mylla
Såndh mylla
Suart mylla
Här på denna sijdan tagher Solby ägor emott.
Suart mylla
Såndh mylla
Tompte hagher
Såndh mylla
Dunghiord
Suart mylla.
Henesta ägor proxime.
Henesta äghor proxime.              
                   
1 D.v.s. utsäde