C1: 154-155


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Hammarby sochn.                  
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Stora Tydhö, hemman    3
             Vthiordh                        1    
B.         Vthsädhe i Norrgherdhet                          50 tunnor
C.         Södhregierdet annat åhrs vthsäde             35 tunnor
D.         Hårdh waldz engh till höö                         35 laß
             Gierdhes eng i ghierdet, littera B, till höö  25 laß
             Gierdhes engh i gierdet, littera C, till höö  17 laß
             Denne förbemälte by hafuer engh medh Stora Löff-
             hulta, littera S, folio 122, til höö               17 laß
             och hafua dhee dher i engen sine skiffte pro quota
             effter sine öretall, lijka såsom här hemma vthi åker
             och engh.

1.          Skattehemman jbidem 1        8 öreslandh
             hafuer i byemåll 48 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B          24 1/2 tunna
             Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C        17 1/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till                       17 1/8 laß
             Gierdheshöö i gierdhet, littera B, till         12 3/8 laß
             Gierdheshöö i gierdet, littera C, till           8 1/4 laß
             Detta hemman hafuer en engh enskylt som dee andra
             hemman hafua inghen engh emott, littera E,
             till höö                                                     10 laß
             Engh i Löffhulta enghen, littera S, folio 122, till höö    8 1/4 laß
F.          En beteshaghe.
G.         En beteshaghe.

             Skatte vthiord jbidem 1         4 örtugeland
             lydher till numero 1, skattegårdhen här i Stora
             Tydö, och hafwer i byemåll 8 alnar bredh åker

             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B          4 1/16 tunna
             Vthsädhe i Södhregierdett, littera C         2 7/8 tunna
             Höö i enghen, littera D                            2 7/8 laß
             Gierdhes engh i littera B till höö               2 laß
             Gierdhes engh i littera C till höö               1 2/3 laß
             Engh widh Stora Loffhulta1, folio 122, littera S,
             till höö                                                     1 2/3 laß

             Detta hemman haffuer en vthiordh
             i Grörnsta, folio 106, littera I, och ähr 1 öresland
             Och ähr en starwaldz engh till höö            10 laß

2.          Cronehemman jbidem    1/2
             hafwer i byemåll 20 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B          10 3/16 tunna
             Vthsadhe2 i Södhregierdhet, littera C       7 1/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till hoo2               7 1/8 laß
H.         En beteshaghe
             Engh till höö widh Stora Löfhulta, folio 122, littera S    3 1/2 laß
             Gierdes engh i littera B till höö                 5 1/8 laß
             Gierdes engh i littera C till höö                 3 1/2 laß

3.          Frelsehemman jbidem    1
             hafuer i byemåll 22 alnar bredh åker.
             Vthsadhe2 i Norrgierdhet, littera B           11 1/4 tunna
             Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C         7 7/8 tunna
             Höö i enghen, littera D, till höö                 7 7/8 laß
             Gierdhes engh i littera B till höö                5 1/2 laß
             Gierdes engh i littera C till höö                  3 3/4 laß
             Detta hemman hafuer engh wid Stora Löfhul-     
             ta, fol. 122, littera S, till höö                      3 3/4 laß
I.           En beteshaghe.
             Detta hemman hafuer en eng widh Jngesby, fol. 122, littera <...>, till höö 3 laß
             Till denne ofuanbemälte by ähr skogh till stöör,
             giersle och weedhe brandh sampt vthmarck
             och mulebete till nödhtorfften, flere lägen-
             heeter fins till denne hemman ingha.


(Karttext:)

Gumbandz äghor tagha här emott.
Elack tofwigh hårdh waldz engh <med> enebuskar
Elack tofuigh hårdh waldz lind medh enebuskar
Mälsta äghor tagha här widh
Betes hage
Ekehammar
Beteshagh<e>
Godh hårdh waldz engh.
Hårdh waldz engh.
Betes hage
Betes hage.
Här på denna sijdhan tagha Lilla Tydhöö äghor emott.
Skeen waldz lind.
Scala ulnarum     


1 D.v.s. Lövhulta
2 D.v.s. Utsäde               
3 D.v.s.