C1: 166-167


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Steenquist sochn.                  
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Balsta hemman            3
             alle lijka store.  
B.         Wästergierdhet, ett åhrs vthsädhe till heele byen 24 3/4 tunneland
C.         En wreet, sås medh Wästergierdhet                       3/4 tunneland
D.         Östergierdhet annat åhrs vthsädhe                     28 tunelandh
E.          En starwaldz engh till höö                                 139 laß

1.          Cronehemman jbidem  1        7 öresland
             hafuer i byemåll 7 stenger.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B     8 1/4 tunna
             Vthsädhe i wreeten, littera C                 1/4 tunna
             Vthsädhe i Östergierdhet, littera D        9 1/3 tunna
             Starwaldz engh j engen littera E till höö 43 laß
             Hårdh waldz engh till höö jbidem           3 laß

2.          Cronehemman jbidem  1        7 öreslandh
             Detta hemman ähr i alle lägenheeter lyka medh
             numero 1.

3.          Cronehemman jbidem            7 öreslandh
             Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka medh
             numero 1.

             Till Balsta ähr skogh till stöör, giersle och wedhe-
             brandh sampt vthmarck till nödhtorfften.

(Karttext:)

Här vppå sijdan tagher Nyby engh widh
Såndhiordh
Sånd mylla
Sånd jord
Leer jordh
Leer jord
Leer jordh
Leer jordh
Hård waldz eng
Sånd iord
Leer jordh.
Leer jord
Här tagher Frölunda engh widh på denna sijdan.
Hård waldz engh.
Slätt starwaldz engh.
Sanck starwaldz engh medh någen skogh.
Slätt sanck kiärr eller starwaldz engh medh tranebärs måssa.
Kiär med skogh
Kiärr
Slätt star waldz engh.
Odughelig wald medh skogh.
Hårdh wald eng medh någen skog
Hälleberghz engh proxime.
Sanck dya eller starwaldz eng
Här på denna sijdha tagher Kolundha engh widh.
Kiär medh skogh.
Scala ulnarum