C1: 170-171


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Steenquist sochn.                         
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Koolundha hemman    4               
B.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe                     38 tunneland               
C.         Södregierdhet annat åhrs vthsädhe                 50 tunneland
D.         En starwaldz engh till höö                              192 laß

1.          Cronehemman jbidem 1    5 öreslandh
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                11 7/8 tunnelandh
             Vthsädhe i Södhregierdet, littera C                15 5/8 tunnelandh
             Starwaldz höö i engen, littera D, till                60 laß

2.          Cronehemman jbidem 1    5 öreslandh
             hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norrgierdhet, littera B                  11 7/8 tunnelandh
             Vthsädhe i Södhregierdet, littera C                15 5/8 tunnelandh
             Starwaldz engh till höö i littera D                    60 laß

3.          Cronehemman jbidem 1/2    3 öresland
             hafuer i byemåll 18 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                 7 1/8 tunnelandh
             Vthsäde i Södhregierdhet, littera C                 9 1/8 tunnelandh
             Starwaldz engh till höö i littera D                    36 laß

4.          Frelsehemman jbidem 1/2    3 öresland
             hafuer i byemåll 18 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera B                  7 1/8 tunna
             Vthsädhe i Södregierdhet, littera C                  9 1/8 tunna
             Starwaldz engh till höö i littera D                     36 laß

             Till Koolundha ähr skogh till stöör och
             giersle sampt wedhebrandh och löffskogh till
             nödhtorfften, såsom och nödhtorfftigh vth marck
             och mulebete, flere lägenheeter ähr intit
             till Kolundha.

E.          En starwaldz engh till prästegårdhen i Steenquist,
             numero 1, folio 150, till höö                               1 laß

F.          En starwaldz engh till Lööt, numero 1,
             folio 156, till höö                                               6 laß

             Denne Kolundha by begynnar sin rågångh littera L; der
             ligger en råå emellan prästegårdhen i Steequist och Kolundha,
             huilket wijsar till ett råå, kallas Wiggaren, littera K, huilket
             råå wijsar tuert ige[ö]nom kiärret till ett råå, kallas Helandz-
             stafuen, littera I, huilket wijsar recta till en ekepåle,
             littera M, som skillgher Kolundha ägor ifrån Örsta ägor.
             Men här emott strijdha böndherna i Hällebergha
             medh böndherna i Kolundha och sägha att the hafua
             sin godha vhrminnes häfdh ifrån littera H i kiärret
             till Helandz stafuen, littera I, och sedhan dherifrån
             ett stycke i kiärret till littera G. Effter det att kiär-
             ret ähr disputerliget hafuer man måst dhet annotera
             till des de kunna medh en doom blifua ått skildhe.


(Karttext:)

Leer jordh
Steenquista prästegårdhz engh proxime.
Leer jordh.
Nyby engh proxime.
Kiär med skogh som duger att rödga till engh.
Såndh mylla.
Leer jordh.
Leer iordh
Viggaren.
Sånd jordh.
Balsta engh proxime.
Såndh jordh
Leer jordh
<En>gh med skogh.
Leer iord
Leer iordh
Leer jordh.
Slätt starwaldhz engh
Modh jordh
Måssigh star waldz engh
Här tagher Hälle bergha engh widh.
Modh jordh.
Engh medh skogh.
Här på denna sijdan tagher Örsta ängh widh.
Engh medh skogh.
Kiärr medh ale, biörke och granskogh som dugher rödhgha till engh.
Här tagher Öckna widh alt in till Helandz stafuen.
Helandz stafuen.
Scala ulnarum.