C1:174-175


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Steenquist sochn.                         
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Hällebergha hemman       4
B.         Wästergierdet vthsädhe till heele byen                   18 tunnelandh 
C.         Norregierdhet, sås samma åhr                               9 tunneland
D.         En wreet, sås samma åhr                                      1 3/8 tunnelandh
E.         En wreet, sås samma åhr                                       1 5/16 tunnelandh
F.         Noch en wreet, sås samma åhr                              2 tunnelandh
G.         Öster gierdhet annat åhrs vthsädhe                        27 tunneland
H.         En wreet, sås medh Östergierdhet                         7
I.          En wreet, vptagen af engen och sås med
            Östergierdhet                                                        1 1/4 tunneland
K.        Een starwaldz engh till höö                                    48 laß
L.         En star waldz engh till höö                                    108 laß
            Gierdhes engh i bägges gierdhen till hee<la>
            byen, B, G                                                            8 laß
M.        Engh till höö                                                         2 laß

1.         Cronehemman jbidem      3/4        5 1/4 öresland
            hafuer i byemåll    26 1/2 aln.
            Vthsäde i Wästergierdhet, littera B                       4 1/2 tunna
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera C                       2 1/4 tunna
HH.      En wreet, sås medh Wästergierdhet, littera HH    1 3/8 tunna
            Östergierdhet, annat åhrs vthsädhe, littera G         6 3/4 tunna
            En wreet, sås samma åhr, littera H                        1 3/4 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera I                                     5/16 tunna
            Höö i enghen, littera K                                         12 las
            Star waldz engh, littera L, till höö                          25 1/2 laß
            Gierdhes engh i Wästergierdhet, littera B, till höö   1 laß
            Gierdhes engh i Öster gierdhet, littera G, till höö    1 laß
            En enghehage enskylt till höö, M                           2 laß
            En betes haghe, O
            Detta hemman hafuer en engh på vthmarken
            till höö                                                                  4 laß
            och fins igen widh Biörsätter, folio 161, littera I.

2.         Cronehemman jbidem      3/4        5 1/4 öreslandh
            hafuer i byemåll    26 1/2 alnar
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B                      4 1/2 tunna
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera C                       2 1/4 tunna
            En wreet, sås medh Wästergierdhet E                   1 5/16 tunna
            Östergierdhet, littera G, annat åhrs vthsädhe         6 3/4 tunna
            En wreet, sås samma åhr, littera H                        1 3/8 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera I                                  5/16 tunna
            Starwaldz höö i engen, littera K, till                      12 laß
            Star waldz höö i engen, littera L, till                      25 1/2 laß
            Gierdhes engh i Öster och Wäster gierdhet           2 laß
            En lijten kålgårdh och tomptehaghe att hafua
            kalfuar vthi om sommaren.

3.         Cronehemman jbidem      3/4        5 1/4 oresland1
            Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka
            medh numero 2.
D.        En wreet vthsädhe                                                 1 3/8 tunna

4.         Cronehemman jbidem      3/4        5 1/4 öres landh
            Detta hemman ähr i alle commoditeter lijka
            medh numero 2.
F.         En wreet vthsädhe                                                 2 tunneland

            Till Hällebergha ähr skogh till timber, weedhebrandh,
            stöör, giersle och lööf sampt vthmarck och mulebete
            till nödhtorfften.

(Karttext:)

Sånd iord                     
Leer iordh
Leer iord
<Sa>nd iordh
<Sa>ndh iordh
Kalf haghar.
Leer jordh
Kålgårdar.
Leer iordh
Här tagher Frölunda äghor widh
Tofuigh star waldz engh, nyligen vprögd.
Leer jordh
Såndh iordh.
Sånd iord.
Dungh iordh
Slätt starwaldz engh.
Slätt starwaldz engh.
Sand iord                    
Odugheligh backe.
Odughelig backe.
Hård waldz engh.
Balsta engh proxime.
Sanckt kiärr, ale och granskogh medh biörcke som dugher att rödijea till engh
Slätt starwaldz engh
Kolunda engh proxime.
Kolunda engh proxime.
Scala ulnarum                                          
1 D.v.s. öresland