C1:178-179


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Steenquist sochn.                      
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Kiälbro hemman         3
             Vthiorder                   2   
B.         Wästergierdhet ett åhrs vthsäde          33 1/2 tunneland
             Ödes åker jbidem en frelsevthiordh     3/4 tunnelandh                                      
C.         Norregierdhet annat åhrs vthsädhe      41 3/4 tunnelandh
             Ödhes åker i Norregierdhet                1 tunnelandh
D.         Hårdh waldz engh till höö                    37 laß
E.         Starwaldz engh till höö                         36 laß

1.          Cronehemman jbidem 2/3        5 1/3 öreslandh
             hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B  11 tunnelandh
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera C   13 1/3 tunnelandh
             Ödhes åker vthsädhe                        1/3 tunnelandh
D.         Hård waldz engh till höö                    12 laß
E.          Star waldz engh jbidem till höö          12 laß
             1. En lijten betes haghe.
             1. En lijten kalfhagha.
P.          En engheha<g>he till höö                   4 laß

2.          Cronehemman jbidem 2/3        5 1/3 oreslandh1
             hafuer i byemall2 32 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B          11 tunnelandh
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera C           13 2/3 tunnelandh
             Ödes åker jbidem vth sädh i littera <...>    1/3 tunnelandh
             Hårdhwaldz höö i enghen, littera D, till      12 laß
             Starwaldz höö jbidem, littera E, till            12 laß
             2. Betes haghe en.    2. Kalfhaghe en.
Q.         En enghe haghe till höö                              2 laß

3.          Cronehemman jbidem 2/3        5 1/3 öreslandh
             hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker.
             Vthsädhe i Wästergierdhet, littera B                       11 tunnelandh
             Vthsädhe i Norregierdhet, littera C                         13 1/3 tunnelandh
             Ödhes åker jbidem vthsädhe                                       1/3 tunnelandh
             Hårdh waldz höö i enghen, littera D, till                  12 laß
             Starwaldz höö jbidem, littera E, till                         12 laß
             3. En lijten betes haghe    3. En kalfhage.
R.         En enghehaghe till höö                                             2 laß
F.         En vthiordh i Wästergierdhet, littera F, till
             frelsegårdhen i Öckna, numero <...>, folio <...>
             och ähr ödhe vthsädhe                                                3/4 tunnelandh
G.         En åker i Norregierdhet till frelsegårdhen i Ökna       5/8 tunnelandh
H.         Frelsevthiordh jbidem, littera H, lydher till
             Skomakaretorpet, numero 5 in hoc folio, vthsädhe 1/2 tunnelandh
             Detta frelsetorp hafuer twenne åkrar
             i Norregierdhet, littera I, K, vthsadhe3                    1 1/8 tunnelandh

L.          En engh till prästegårdhen i Steenquist, numero 1, folio 150,
             till höö                                                                    1/4 laß
M.         En engh, lydher till Skomakaretorpet, frelse             1/4 laß
N.         En engh till frelsegårdhen i Öckna                            1/4 laß
O.         En engh till frelse, Skomakaretorpet                         1/4 laß

4.          Ett torp vpbygt på Kiälbro äghor och hafuer af hela bysens ägor
             tuenne wreeter och ähr intit skatt lagt.
S.          Ett åhrs vthsädhe                                                    1 15/16 tunna
T.          Annat ahrs4 vthsadhe                                              1 1/2 tunna 
             Till Kiälbro ähr skogh till timmer, weedhebrandh, stöör och gårde-
             fångh till öfuerflödh sampt mulebete till nödhtorfften.
             Till Kiälbro ähr fiskewatn
             i Kiälbro siöen.5


(Karttext:)

Här tagher Öckna äghor widh
Öriordh
Såndh iord
Såndh iordh
Här på denna sijdan tagher Örsta ägor widh.
Såndh iordh
Såndh iordh
Sånd iord
Skomakaretorp.
Såndh mylla
Leer jordh.
Leer jordh
Leer jordh
Leer iordh
Leer iordh
Kalfhagar.
Såndh iord
Slätt hårdhwaldz engh
Sandhiordh
Starwaldz engh
Kiälbro lacus.
Starwaldz engh.
Scala ulnarum


1 D.v.s. öresland
2 D.v.s. bymål
3 D.v.s. utsäde
4 D.v.s. års
5 Denna anmärkning utanför NE-rutan ms