C1:18-19


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Jäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Oxlöt    heman    3.
B.        Norregärdet vthsädhe      16 tunnor   
C.        Södergärdet medh 1 wret, såes sam-
            ma åhr, vthsäde               25 tunnor   
            Leerjordh i bådhe gärden.
D.        Hårdwaldz engh om höö  15 laß
E.         Denne tegh kommer Giäder prästegård
            till och höö <...>.
F.         Denne tegh kommer och Giäder prä-
            stegårdh till och drager höö     16 laß    folio sequenti
G.        Hårdwaldz engh till Öxlöt1       30 laß    folio sequenti 
H.        Änn hårdwaldz engh till Oxlöt  50 laß  
                                             Suma     95 laß 
            Föruthan det höö som lyder till Prästegården
            Nummero 1, 2 ähro lijka stora och 4 örßland
            hwardera. Vthsäde j Nårgärdet hvardera     6 1/4 tunnor
            Nummero 3 uthsädhe ibidem                      3 1/8 tunnor
            Vthsäde till hvartdera af de 2 stoore
            heman. J Södhergärdet och wreten              10 tunnor
            till nummero 3, vthsäde jbidem                    5 tunnor
            Eng till hvart af de stoora
            heman                                                         38 laß 
            Till nummero 3 höö                                     19 laß 
            Till denne by ähr jngen skog.
            Mulebete effter nödhtorfften.
            Eng medh littera F och G finß
            igen på andra sijdhan här näst.


(Karttext:)

Ößby egor proxime
Berg och ekeskog.
Hårdwald
Starr.
Betes hagar
Hård wald
Leer mylla.
Oxlött egor och jägereplatz på denne sijdhan.
Dung iordh
Bränninge egor proxime.
Leer mylla.
God svartmylla.
Slätt hårdwald.
Aleskogh
Steenholmß egor proxime
Brenningen lacus
Scala ullnarum.
                        


1 D.v.s. Oxlöt