C1:181


Röhnö häradt 16 regale ark in alles
Rönöö häradt, Rontuna sochn, 6 regal ark, som här
                      näst föllja,
          från folio 181 till 204 inclusiwe, 16 arck.

                                                        folio
Rontuna sochn      Q  Ernby1            182, 1832
                            O  Jnneberga        185
                            N  Glåttran           186, 187
                            P   Österberga      188
                            E   Skiälby            189
                            F   Broby              190, 191
                            R   Prästegården   192
                            K   Myra              193
                            G   Alby                194
                            G   Granesta          194, 195
                            M  Ekeby              196
                            J    Vesterberga     197
                            H   Åkra                199
                            A   Sörby              200
                            L   Nårby              201       
                            C   Onßberga        202, 203
                            B   Hesthagen        204
                            D   Sättra               204

                                                                    Reviderat och sammansökt
                                                                    samt å nyio ricktigt registre-
                                                                    rat3

Samt                  Svartuna sochn från folio  205
                                                               till 212 inclusiwe, 2 ark.
Rönöö härad {    Spelevijk sochn från folio  213
                                                               till 216 inclusive, 1 ark.
                           Ludgu sochn från folio       217
                                                               till 244 inclusiwe, 7 arck.

                                                                    Tillsammansökt och å nyio
                                                                    i behörig ordning brackt samt
                                                                    registrerat af3

                                          Detta fölliande arbete och charta
                                          finnes <wara> giorda af <...>
                                          Anders Sammuelson <...> utj
                                          titulen af <...> numero 5 <...>
                                          <...> förfärdigat haffver.                                                                                                                             
1 Korrigerat från Eneby ms
2 De ursprungliga sidnumrena är överstrukna.
3 Härefter överstruket namn ms