C1:182-183


(Rubrik:) Vthi Rönö häradt och Runtuna sokn belä<g>et.                     

             Eneby 3 gårdar krone och
             liggia huar om annan lijka i tegskifften
             som vthräkningen här effter föllier,
             nämligen

På första gärdet sub K littera befunnit
vthsädhe till huar gård 9 1/4 tunna suart
mylla.

Det andra sub N littera huardera till
9 tunnor lerjord

             Summa ähr als   54 3/4 tunneland

Ängiar i hoop till huar gårdden      55 laß
medelmåtigdt höö tillsammans    165 laß
sub littera P

Elack mulebeet och skogh, intet fiskie.

(Karttext:)

Till Öffver gården betzhaga
Till Mellan gården och Når gården i hoop betz haga
Hopen <till> Eneby hår<d> vall och någet t<o>ffvigh1
Snesta åker och ängh emot, ähr frelse
Tåmpt
Wäster ängen hård vall och mykit toffvigh
Enebo ängen till Eneby, hård vall
Byn
Igen lagd åker
Lindh
Inne bärgas åker emot, ähr både krone och frelse
Lindh
Schala ulnarum.


1 Delar av texten är dolda i vecket på kartan