C1:194-195


           Notarum Explicatio
              

Alby tu kroneheman hel-
gärdz, både ähre lijka store.

Vaster1 söör gärdet sub D littera
befunnit vthsädhe   11 1/2 tunna

Öster söör gärdet sub E littera   13 1/2 tunna
Lerjord i både gärden.
                                  Summa ähr   25 tunnor

Sub littera F ängh om        37 laß
wid nampn Når ängen.
Ännu hafver han en äng vthi huilken
han hafver med Granesta och Sund-
by teeg skifftes sub G littera; utan
henne bekommer han höö  27 laß           Notarum Explicatio
              

Granesta en skatte gård.
Befunnit åker på Öster nårr gärdet
sub littera H   12 tunnor

Wäster gardet2   13 tunnor sub I,
ler och örjord i bland     Summa ähr 25 tunnor

Ängiar vthräknade till           45 laß
som han hafver för sigh och tilhopa
med andra, nämligh med presten
i Solbärgz ängen 6 laß, med
Alby och Sundby effter sitt stång-
tal 30 laß och ett styke
wid Skälby ängh, noterat med
zyphra 9, om 6 laß, en liten
ännu om 3 laß. Deße ängier vth-
wisas med K littera, tämligit
fiskie i Sundby siön, elak skogh
och mulebett.


(Karttext:)

Igän lagdt åker
Nårängen till Alby, hårdvall släät och litet sänk i bland
Igänlagdt åker
Wästergårds tåmpt
Östergårdz tåmpt
Backa
Skatte gårdz haga
Solbärs ängen till prestegården, släät
Sörängen till Gransta, Alby
Skattegården
Skattegården            
Här hafver prästen herr Pär tegskifftes med Gransta skatte
Betzhaga till skattegården med skogh och bärg
Denne ängh kommer mäste parten till Sundby
Gränsta3 siö ängh tegskifftes
Scala ulnarum          


1 D.v.s. Väster
2 D.v.s. gärdet
3 D.v.s. Gransta