C1:206-207


           Notarum Explicatio
              

           Wdeby 2 gårdar, en krone,
           den andra frelse, helgärdz bådhe.  
           Krone hafver 6 1/2 stång på huar
           teegh, frelse 6 stänger. 

           Sub zyphra 12 befunnit wtsädhe
           på Östre gärdet    ähr 14 1/16 tunna.
           Där aff kommer til kronegården effter
           sitt stång tal    7 tunnor, 2 1/2 fierdingh,
           frelse 6 6/8 tunna.        

           Det södre gärdet, sub zyphra 13
           befunnit, lika vthsädhe.

           Als ängh 110 sub littera D, där
           aff kommer till krone    52 lass och
           frälse    48 laß.

           Godh skogh och södebett sammaledes
           Fiskie gått i Saltsiön


(Karttext:)

Wäster berga åker tager emot
Hualsta äng moter1, frälse 2
Fiäl kärret till Vdby
Frälse
Krone
Siösa moter1
Siäl kulla möter
Biör kulla äng moter1
Hultz ängh möter


1 D.v.s. möter