C1:214-215


(Rubrik:) Vthi Röne häredt och
               Spelvik sokn belägne ähr
               deße byiar, så när som Öbrun,
               krone 1/2 gärdz, belegit i Ludgu, liquäl
              
i samma gäldh.


           Store Kalmyra, helgärdz skatte

ähr befunnit vthsädhe sub H littera   10 5/8 tunna
vthi Öster och Wäster nårr gärdet.
Det andra gärdet hafver vthsädh sub K littera till
12 6/8 tunna   vthi Väst och Sudost gärdet

En vreet om 1 3/8 tunna sub L littera.
En utjord utj Lille Kalmyra åker och litterae
N demonstrera   2 3/8 tunna
                         Summa med vret och utjord    27 1/8 tunna

Ängh som vthräknat ähr till    65 laß    huilka
ähr tuenne halffparten aff huardera till frelse och
den andra till Stora Kalmyra     sub litteris  T
Sädan 3 andra ängiar sub litteris V till 65 laß  

Elack skogh och mulebett, nodtorfftigdt1 fiske
i Rönviken, ingen quarn kan finnas, meer
lägnheet till åker at vpgiöra.


(Karttext:)

Skarp hård vall
Andesunda sundh tager mot, ähr krone
Grinda ängh vid tager
Hoop ängen
Stor ängen vid nampn huilken lyder helparten till Lille Kalmyra, släät hård vall
Väster ängen ähr tuffuigh och släät hard vall iblandh bärande
Elack betz haga
Lille Kalmyras åker möter
Lindh
Kalff haga
Store Kalmyra måsängh
Lille Kalmyra ängh möter
Lille Måßängen till Store Kalmyra, halff parten och den andra delen till tuå frelse gårdar straxt hooß, ahr2 släät ängh  
Igän lagdt
Denne haga lyder både till Store och Lille Kalmyra
Scala ulnarum


1 D.v.s. nödtorftigt
2 D.v.s. ähr