C1:216


Grinda krone 1/2 gärdz

befunnit tunnelandh
sub littera A 6 3/8 dels

sub B, det andra
gärdet,   6 5/8 tunna

Als ängh ond och godh
sub litteris C   48 laß

Ingen annor lägnheetWijby kro<ne> fierdedels

hafver vthsädhe på första
gärdet och littera D demon-
strerar    4 3/8 tunna

på det andra    3 1/4 dels
tunna sub E littera

En vret om 10000 quadrat
sub G littera

Ängh ond och god   39 laß
sub F littera

Och ingen annan lägnheet
huarken med skogh
eller fiskie


(Karttext:)

Spelvikz by ängh och åker emot, ähr frelse
Alfuar ängen 8 laß
Ånsundz hopen tager emot, ähr ängh
Tyff ängen, tuffvigh
Wäster ängh till Grinda, släät hård vall
Betz haga
Store Kalmyra åker och angh1 emot
Lindh
Wär lundz ängen, hård vall med tuffvor
Stor ängen till Vyby, hård vall och tuffvigh
Scala ulnarum


1 D.v.s. äng