C1:220


2 gårdar Håkensta krone 1/2 gärdz och
frelse helgerdz, haffua åker för sigh och ängh jhoop
Vthsade1   5 5/8 tunna sub D littera
Andra 4 1/4 tunnor sub E littera,
i bägge lerjord

Ängh till krone gården   från frelse   30 laß
såsom och Håresta i samma ängh tegskifftes
effter sin portion, nemligh 10 alnar
på huar teegh, huilket ähr uth-
jord till bemälte Håresta i Runtuna
sokn   sub F littera

Gått fiskie i Röwiken, elack
mulebett och föga skogh


Pänningby krone 1/8 dels

Vthsäde   2 1/8 tunna   sub G littera
Det andra   1 tunna      sub H littera
Ängh sub littera I till    28 laß
God mulebett och skogh, litet
fiskie i Båffuen    på Öster-
malma ägor belägit


(Karttext:)

Hårdvals ängh till Håkensta, tuffuigh
Ånsundz egor emot, ähr krone
Lille Kalmyra frelse åker emot
Stubbigh hård vall
Tåmpt
Frelsegårdz åker emot i Håkensta
Sänkt kärr
Panninge by2 ängh, hård vall med stubbar ibland
Till åker ämnat
Lilangen3 till Panninge by2, släät och sänk  

(Senare anteckning:)

Håkensta. Detta är uti Spelewijk sochn.

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. Penningby
3 D.v.s. Lillängen