C1:226-227


(Rubrik:) Deße byiar ähre belägne vthj
               Röne häredt och Ludgu sockn
               på dätta ark innan och
               utan

        Öster malma tuå gårdar heelgärdz
        skatte huilka haffva särdeles
        för sigh åker och ängh som vtt-
        räkningen tilkiänna gifuer.

Når gården hafver vttsadhe1 i första gardet2
sub zyphera 8, nämligh 7 tunnor

Det andra gärdet ähr vthräcknat sub zyphra
9 figuren   8 tunnor, j bägge lerjord

Ängiar onde och gode sub zyphra 6 till
78 laß medelmåtigdt höö

Söder gården hafver vttsädhe på första
gärdet, nämligh med en vret sub zyphra
5 till 7 tunnor

Och det andra tilräknat    9 tunnor
som zyphera 4 demonstrerar, lerjord i bägge

(Karttext:)

Skogh och bärgh
Ludgu krone ägor emot
Öster ängen till Sörgården hård vall och litet måßigh ibland
Myr kär och måßigh ibland
Haga
Tuär hagan til Närgården
Når ängen till Närgården, skarp hård vall
Skogh och gamble giölen
Slätt
Haga
Malmbo siön
På thenne sida tager [tager] Sör Transäters ägor emot, krone
Måßa
Totårp skatte ägor möta
Kärr med måßa iblandh, hård vall
Skogz backa
Hälängen till Nårgården i Öster Malma, hård vall och litet skogh iblandh
Skogigh hård vall
Scala ulnarum

1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. gärdet