C1:233


(Rubrik:) Ludgu sochn.

Vretha krone ähr inthe [skt]
skatlagt, belägit på Uäster-
malma ägor.

Hafuer alß åker full   2 tunnor
landh, huilke litere A de-
monstrera figuren.

Ängh 10 laß sub B litte-
ra

Godh mulebet och skogh,
lithe fiske j Lille Stoch-
siön


Bölsätra krone fiärdels,
hafuer åker på första
gerdet   3 5/8 tunna sub
C litera

Andhra gärdet ähr 2 7/8 tunna
till räknat sub D litera

Ängh till 23 laß sub E
litera


(Karttext:)

Här tager Totorps ängh och åker emot
Lille Stocksiön
Måßa, slät
Kiär äng med någon tun skogh
Stoch torpß egor emot
Penningby egor krone tager emot
Lacus Båfven
Hem änger hård vall
Fråkerret vid namn, hårdh wall med tofuor