C1:238-239


(Rubrik:) Vthi Rönö häredt och
               Ludgu sokn belägne, aff
               mätte 1638.
      

        Juresta skatte heelgärdz, där inne
        en frelse som haffver trediungen
        i byn, och befins uthräkningh som föllier

Befunit vthsädhe på första gärdet af 14 1/4 tunna als
till skatte gården 9 1/2 tunna sub littera U.

Det andra ähr tilräknatt skatte från frelse sub
littera X    8 tunnor lerjord det första gärdet
och andra ähr sandblandat.    Tuå vretar
till skatte gården sub Y littera om 11850 quadrater.

Ängh til skattegården räknat    54 laß aff
summa 72 laß i hoop sub P littera

En ängh vid Stor Stene som 5 råda vthi, nämligh
en i Juresta haffver 3 stänger, Lil Stene haffver
2 stänger, 2 i Östermalma haffva 3 stänger både i hoop
och den fempte i Stor Steene haffver
5 stänger; här utaff ähr till skatte
här i Juresta räknat aff   39 laß
sub Q littera nämligh 9 laß
Ännu haffver skatte en ängh sub R littera
om   6 laß.

Elak skogh och mulebett, litet fiskie
uthi Eknaren, ålfiskie uthi en
åå, giör 14 mark utaff.       Stor Stene krone 1/2 gärdz

Första gärdet haffver vthsädhe   5 tunnor
sub N littera

Det andra haffver 5 1/4 tunna sub S littera

Ängh tilräknat   32 laß sub T littera, medel-
måtigt höö

Elak mulebeth och tarff<v>e skogh, fiskie uthi
ån som löper genom ängen


(Karttext:)

Måß ången1
Betzhaga
Lille Stene åker emot, frelse
Hopen till Juresta, hårdvall med skogh iblandh
Tåmpt
Skattgården
Frelse gården
Juresta ägor emot
Bols ängen till Stor Stene
Hård vall med ekeskogh
Edby åker och äng möta, frelse
Siöängen släät
Betz haga
Ryssinge skogh emot
Huolffuesta änghen
Wärlundh åker och äng emot, frelse
Lil ängen, Lill Stene
Lil Stene åker emot
Släät hård vall
Lundz plan till Stene vidh nampn.
Ryssinge ängh emot, krone och frälse


1 D.v.s. Mossängen