C1: 3


(Rubrik:) Jädher sochnn.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
F.         Jädhersby ähr 2 hemman
            tillhoopa, skattar1                       
G.        Vthsäde thet ena åhret i Kyrkiegerdet  20 3/4 tunna                            
H.        Vthsäde thet andra åhret                     19 tunnor              
I.          Haffwer landh till samma åhr               3 1/4 tunna
K .       Hårdwålshöö aff Nyengen                   8  laß
L.         Hårdwålshöö aff Hemengen                22  laß
M.        Mulebeet til denne by någodt litet i Löten
                Till denne by en äng fiel folio 92       2 1/2 laß

            Specialis Explicatio
                                                                                              
3.         Östregården ähr crone, haff-
            wer tilförne warit frelße vnder wälborne Chlaas Stiern-
            skiöldh och ähr byt till cronan, haar i byemåhl      31 alnar                           
G.        Vthsäde thet ena åhret i Kyrkiegärdet                  11 3/4 tunnor              
H.        Vthsäde thet andra åhret                                                  
                                                                               }    12 9/16 tunnor
I.         Haffwer landh til samma åhr               
K.       Hårdwålshöö aff Nyengen                  
                                                                               }    17 laß
L.        Hårdwålshöö aff Hem engen            
N.       Hårdwålshöö aff Slåtterhagan                              4 laß

4.         Wästergården är frelsze
            vnder välborne Jffwar Nilßon, haar i bye måhl    14 alnar
G.        Vthsäde thet ena åhret i Kyrkiogärdet                 5 1/4 tunnor              
H.        Vthsäde thet andra åhret                                                  
                                                                               }    5 5/8 tunnor
I.         Haffwer landh till samma åhr               
K.       Hårdwålshöö aff Nyengen                  
                                                                               }    7 1/2 laß
L.        Hårdwålshöö aff Hemengen            
O.       Hårdwålshöö aff Slåtterhagen                              2 1/2 laß
P.        Aff denne gården ähr inhägnat en täppa af
           mulebeeten at vptaga til åker, och i samma
           täppa ähr vpbygt et litet torp, noterat medh littera P.

Q.        Wgelstugan är et litet torp, crone
R.        Vthsäde både åhren tilhoopa                              5/8 tunna              

            Notandum     En utjord här i byn, vide inspector Mehnlös
                                  titelblad; der om en annteckning näst
                                  effter folium 40, vide fol. 1.

            Denne by brukar en vthiordh i Feszlinge,
            specificerat folio 43.

            Fäszlinge brukar i denne by en crone vth-   
            iordh. Skattar                                                     5 örtug land, 10 alnar
G.        Vthsäde thet ena åhret i Kyrkiogärdet                 3 3/4 tunnor
H.        Vthsäde thet andra åhret                                                  
                                                                               }   4 1/16 tunnor
I.         Haffwer landh til samma åhr vptagit aff Löten
K.       Hårdwålshöö aff Nyengen                  
                                                                               }    5 1/2 laß
L.        Hårdwalshöö aff Hemengen
S.        Hårdwålshöö aff Slåtterhagen                             2 laß

           Till denne vthiordh haffwer Feßlinge mulebeet lijka medh
                            byn i Löthen.

T.        Denne fiäll kallas Kyrkieiordh och ly- 
            dher till Prestegården, folio <...>    Vthsäde aff samma fiall  1 3/4 tunna
            ähr intet afmätt i dee förre tijderna,
            nemligen Prästegården.  

(Karttext:)

Mallmo ägo möter här på denna sidan4
Här möter Malmoo5
Leriordh
Jäge backa.
Fässlinge6
Ler iordh
Här möter Swinlunda.
Swartmylla
Kyrkian
Swartmylla
Swart mylla.
Ör iord
Sandh
Löthan
Här möter Prestegården
Löthan.
På denne sidan möter Kiula by<...>7 ägor.
Enebuskar.
Här möter Horsholm.


1 skattar är överstruket
2 9 tillskrivet med blyerts
3 4 tillskrivet med blyerts
4 D.v.s. Malmö ägor; alla ord utom här tillskrivna av senare hand
5 D.v.s. Malmö. Malmoo är överstruket och Fässlinge är ditskrivet istället
6 Fässlinge tillskrivet av senare hand
7 Skada i papperet