C1: 33-35


(Rubrik s. 34-35:)  Östre Rekarne.        Kiula sochn.

(s. 34:)          
                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
         Wijby ähr 6 hemman
            och thet siuende ähr Kiula präste-
            gårdh.

            Vthi denne by ähr både åker och
            engh i tre brotter eller skifften
            sönderdelte och brukas samma egor
            til förreskreffne hemman som föl-
            ier. 
                                                                                              
1.         Prästegården, brukar det första brot-
            tett, vtij huilkett brott eller skifte
            ähr inmängdt een crone vtjordh med
            prästeägorne.
   
            Vthsäde thet enna åhret i Storagerdet
            til Prestegården och crono vthiorden
100.     aff Särboflijken                            2 tynnor
101.     aff Sprängiare flijken                    2 7/8 tunna
102.     aff Älffwij flijkarna                       4 1/4 tunna
103.     aff Appellijden til samma åhr        10 3/8 tunna
104.     aff the andra flijkarna til hopa        6 tunnor

            Vthsäde thet andra åhret i Kyrkio-
105.     gerdet                                          21 5/16 tunna          
106.     til samma åhr i Wästre gerdet       10 1/4 tunna
107.     En wreet til Prestegården              1 tynna    
108.     Hårdewalshöö aff Lusan               55 laß
109.     Hårdewalshöö aff Glästa ängen    50 laß
110.     Hårdewalshöö aff Lille engen        6 laß
116.     Höö aff Storengsbrottet                10 1/4 laß
Z.         Til Preste gården en engz fiel
            j Ramshammar folio1                     8 laß
            Noch en engh til Prestegården
            j Sunby sochn och Ostra by,
            Sunby engh, bemälte folio             8 laß
111.     En skiön koohaga til Prestegården,
            fins folio < ... > med littera <...> noterat.
            Hästehaga til Prestegården med små-
112.     granskogh.

            Det andra brottet brukar
            effterskreffne 3 gårdar

            Norregården och numero 2 ähr crone
            sampt Backegården numero 3, den och
            så ähr crone och frelsegården numero 4.

           Numero 2 brukar j bymåhl 6 stenger.
           Numero 3 brukar j bymåhl 4 stenger.
           Numero 4 brukar j bymåhl 5 stenger.

113.    Vthsäde j Stora gerdet til deße tree
           gårdar                                                    29 5/8 tunna
114.    Vthsäde thet andra åhret j Kyrkiogerdet 14 1/8 tunnor
115.    Vthsäde til samma åhr j Wästregerdet     11 tunnor
116.    Hårdewalshöö aff Storengen                   12 3/4 laß
å.        En engz fiel til theße tre gårdar j
           Ramshammar folio2, höö till                    6 laß
y.        Norregården har aff fäm engz fiellar
           vthi Hammarby sochn belägne och finnas
           igen folio3    höö till                                 6 laß
           Aff samma tegar har Backegården numero 3
           och Wästregården numero 5, i thet tredie
           brottet, höö til hoopa aff deße fiellar
           til både gårdarna                                    3 laß
117.    Til Norregården numero 2 en wreet            1 3/4 tunnor
118.    En beteshaga til samma gårdh.
119.    Wreetar til Backegården, numero 3,           1 tunna
120.    Beteshaga til samma gårdh.
121.    Wretar til Frelsegården                           1 1/2 tunna   
122.    Beteshaga til samma gårdh.

           Deße effterskreffne tre gårdar bru-
           kar thet tridie brottet.

           Wästregården numero 5, Södre gården
           numero 6, hwilka både ähro frelse, sampt och
           Grinnegården, numero 7, hwilken ähr crone.

           Numero 5 har i bymåhl 8 stenger.
           Numero 6 haar i bymåhl 7 stänger och 5 alnar.
           Numero 7 haar i bymahl4 4 stänger och 2 alnar.

123.    Vthsäde til deße 3 gårdar thet ena åhret
           i Store gerdet                                                 31 3/8 tunnor
124.    NB. Vthsäde thet andra åhret i Kyrkiogerdet  24 1/4 tunna    
125.    Höö aff Lille engen til samma 3 gårdar            15 laß
126.    Höö aff Storengen, folio <...>                         19 laß
           Grinnegården numero 7 haar engh på Gaf-
           welmooßen i Barffwa sochn, fins
           affrijtat folio <...> til                                        8 laß
127.    Wreetar til Grinnegården                                1 1/2 tunna
128.    Beteshaga til samma gårdh.
129.    Både dhe andre frelse gårdarnas wreter
           tilhoopa                                                          9 13/16 tunnor
130.    Beteshagar til samma gårdar.
131.    NB. Vthsäde til samma åhr i Wästregärdet     11 3/4 tunna  

           Til denne by fins mulebeet och fiske watn til nötorff-
           ten, engh til at förbättra, så som och aleskogh aff
           kierret, men humblegårdar och andre om
           ägor finnes här inga.


(Rubrik s. 33:)  Kiula sochn

(Karttext s. 33:)

Kaafeln lacus.
Ängen till Wijby, Starrängsbrottet kallad, ibid. folio <...>5
Här möter Ramshammar.
Här möter Kiulabyn.
Aal kier medh hooltuffwor.
Odugligit at rothugga
Sankt kier
Dugligit at roothugga
Traanbärs måsa.
Jäge backa, bemälte Kiula åhs
Eene buskar
Hård wal.
Bethes marck til heela byn.
Obrukat åker
Wijby möter.
Eene buskar
Här möter Wijby gierdet och by.
Folio6

(Karttext s. 35:)

Ler iordh
Obrukad åker
Sand iordh
Här möter engen til denne by, nästföregående folio
På denne sidan möter Ramshammar
Ler iordh.
Ler iordh
Suart mylla
Ler iordh.
Ler iordh.
Ler iordh.
Här möter Heestånga.
Leer iordh.
Eeke skogh
Leriordh.
Här möter Karlåker.
Här möter Heestånga.
Eekebacka
Här möter Bärga. 


1 Härefter 32 tillskrivet med blyerts
2 Härefter 32 tillskrivet med blyerts   
3 Härefter 32 tillskrivet med blyerts   
4 D.v.s. bymål
5 Denna anmärkning tillagd av senare hand  
6 Härefter 27 tillskrivet med blyerts