C1: 37


(Rubrik:) Kiula sochn.       

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.       Älewij ähr ett frel-
            se hemman vnder Ößby.
A.        Vthsäde thet ena åhret i Storegerdet    1 3/8 tunn
B.        Vthsäde thet andra åhret i Storewretn  2 13/16 tunna 
E.         Vthsäde thet andra åhret                     1 17/16 tunna       
G.        Hårde wals höö aff Hemengen             7 laß
                Vthi detta öffwerskriffna bru-
            kar Karelåker tegskiffte medh den-
            ne by, doch thetta öffwerskriffna
            vthsäde ähr förståendes til denne by
            allena, för vthan
H.        Denne åker plan bruka Älffwij
            serskild j både gerderna
                Höö aff Kiula långengh, folio <...>


            Notarum Explicatio
                                                                                              
2.       Karelåker ähr ett crone-
            hemman och ligger i tegskiffte medh Älewij både j
            åker och engh, för vthan några stycken denne by
            brukar serskildh.    Skattas aff bemälte by  5 öresland
A.        Vthsäde thet ena åhret j Storegerdet          4 tunnor 
B.        Vthsäde til samma åhr i Store wretn           4 18/32 tunna 
C.        Crone gården brukar serskilt i Lille wretn   2 tunno       
D.        Til samme åhr serskildt aff Talflickan          1 tunn
E.         Vthsäde thet andra åhret                            8 7/16 tunna  
F.         Serskildt til cronegården samma åhr           2 tunno
G.        Hårdewåls höö aff Hemengen                    21 laß
                Höö aff Kiula långengh, folio <...>         8 1/2 las

            Till deße byar fins ingen lägenheet, hwarken
            til mylebeet, skogh eller fiske watn.

(Karttext:)

Här möter Wijby ägor.
Här möter Heestånga.
Ler iordh.
Leriordh.
Kiula åås möter.
Här möter Bärga.
Ler iordh.
Här möter Åårby.
Här möter Heeby.