C1: 42-43


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Ährla sochn. 
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hambra skattehemman 1 är 11 öresland
B.        Wästergärdet vthsäde                        21 3/8 tunna    
C.        Deße 2 åkrar i Wästergärdet lyda Åttinge
            till och draga vthsäde                         1 3/8 tunna
D.        Östergärdet vthsäde                          21 1/4 tunna
E.         Deße 2 åkrar i Östergärdet lyda och till
            Åttinge och vthsäde                           1 1/8 tunna
F.         Denne åker kohmmer och Åttinge till 1 1/8 tunna
            J föreskreffne gärden och wreten är mäst lerjordh.
G.        Hårdwaldz eng om höö                      54 laß
H.        Änn 1 hårdwaldz engh om höö           8 laß
            Gärdeshöö huart  åhr                         8 laß
                                                  Summa       70 laß

I.          Deße tegher i Stoorengen kommer Åttinge
            till och draga tillhopa höö                   14 laß
K.        J denne wret fåå the i Åttinge höö      4 laß
            Hambra hafwer och 1 eng wedh Rijsinge
            om höö                                             40 laß
            Åttinge hafwer thär och 1 tegh om höö 4 laß
            som wijdare igenfins folio <...>.

            Hambra ägor 1 eng med
            Nääs om höö              4 laß
            som fins igen folio <...>
            Änn 1 wret wed Risinge
            folio <...>.

            Till Hambra är skön skog
            och vthmark sampt och fi-
            skewatn i Borstenen lacus.
NB.      Beteshage till Hambra.L.         Krobärga hemman 2.
M.        Norregärdet vthsäde    13 tunnor
N.        Södergärdet vthsäde     8 1/2 tunna
            Både de gärden såes ett åhr
            och draga                     21 1/2 tunna
O.        Östergärdet vthsäde     16 1/2 tunna
            Lerjordh i alle gärden.
P.         Hårdwaldz engh als hö 74 laß
            1 eng på skogen, starr  42 laß
            Gärdes höö huart åhr    4 laß
                              Summa    123 laß

1.         Östergården skatte 1 är 8 öresland
            Vthsäde i Norr och Södergär-
            det                                       13 tunnor
Q.        Änn 1 åkerfiäll i samme
            gärden som skattehemmanet hafwer
            allena deßföruthan och
            kallas vthiord och vthsäde 2 tunnor 
            J Östergärdet vthsäde           9 tunnor
            Engh till skattehemmanet       80 laß

            Wästergården ibidem cronohemman är 4 1/2 öresland 
            Vthsäde det ena åhret                            8 1/2 tunna
            Det andra åhret                                     7 1/2 tunna
            Engh till höö                                          43 laß

            Till deße hemanen är
            skog och mulebete sådant
            som till Hambra.


(Karttext:)

Skenvald.
Mojord.
Öde åker
Hårdwall
Leerjord
Leer mylla och leerjord
Leer mylla.
Blacksta gärde proxime.
Åttinge gärde proxime.
Sand och leermylla
Affswedt.
Granskogh.
Kärr
Odugeligit kärr.
På denne sijdan tager allmenningen wedh.
Graan bacha
Scala ulnarum.