C1: 46-471


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Ährla sochn.       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Spånga cronoheman 3, lijka stora
            i alle commoditeter.
B.        Östergärdet vthsäde                              27 tunnor   
C.        Wästergärdet vthsäde                           36 tunnor   
            Leeriordh i bådhe gärden.
            Vthsäde till hwart heman i Östergärdet   9 tunnor
            J Wästergärdet                                     12 tunnor          
D.        Kyrkiohagen hård waldz engh till höö     9 laß
E.         Gummerhagen starr engh                       6 laß
F.         Änn 1 starrengh om höö                       18 laß
G.        Änn 1 hårdwaldz engh om höö              18 laß
            Enn engh wedh Näfwerkärr om               9 laß
            kommer och deße föreskrefne hemanen till
            Gärdes höö hwart åhr                            6 laß
                                                    Summa         66 laß
            Belöper sig höö till hwart heman            22 laß
            Till föreskrefne by är skön timmer och näfwerskog sampt
            fiskewatn i Borrstenen lacus.            Notarum Explicatio
              

H.        Söder Spånga cronohemman 1, 6 öresland
I.         Östergärdet vthsäde medh wreeten          8 3/4 tunna   
K.       Wästergärdet medh 1 wreet samma åhr   8 1/4 tunna   
L.        Hårdwaldz engh till höö                          12 laß
            Lerjord i alle gärden.
            Skog och vthmark med dhe andra Spångeboerne.M.       Åttingen cronohemman 1/2 är 2 öresland
N.       Vthsäde det ena åhret                             5 3/8 tunna   
O.       Det andra åhret                                       6 1/4 tunna   
           Lerjordh i både gärden.
           Till mehrbemälte Åttingen är och mehra bådhe
           åker och engh wed Hambra, hwilket fin-
           nes igen på Hambra afrijtningh, fol. 43.
           Skog hafwer detta hemmanet lijka medh Spån-
           ga och Hambra.

Notandum  Åttingen hafwer 1 engh ännu belägen wedh Rijsin-
                   ge om 4 laß och fins igen wijdare medh sin qvali-
                   tet och qvantitet på Rijsinge afrijtningh, folio se-
                   qventi.


(Karttext:)

Mooiord
Öde åker
Elaak linder.
Moo och leeriordh.
Hård wald
Stenby ägor proxime.
Leer iordh.
Bergott.
Starr.
Ährla kyrkia.
Leeriordh.
Hårdwald.
Leeriordh
Godh starrwald.
Leer iordh
Hambra proxime.
Lind
Scala ulnarum.2


1 Efter s. 48 följer en renovation från 1778 av denna karta.
2 Härefter tillskrivet med blyerts
1:5000