C1: 54-55


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Huseby sochn.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hålsta skatteheman       1
            cronoheman 1, frälsehemman 3
B.        Östergärdet vthsäde                      45 tunnor   
C.        Wästergärdet med 1 wret vthsäde 47 tunnor   
            J föreskrefne gärden är mäst lerjordh.
D.        Starrwaldz engh till höö                 46 laß
E.        Änn starr engh till höö                    23 laß     
F.        Änn starr engh om höö                  83 laß     
G.       Änn hårdwaldz engh till                  23 laß
           Gärdeshöö hwart åhr till hela
           byn                                               10 laß
                                          Summa          185 laß

1.        Wästergården skattehemman 1 är 7 öresland
           Vthsädhe i Östergärdet                  12 1/2 tunna
           J Wästergärdet                              13 tunnor
           Engh till höö                                   51 1/2 laß     
H.       Beteshage till mehrbemälte heman.
I.         Trägårdh thär till.
K.       1 wret till numero 1 om                  1/2 tunna

2.        Ibidem cronoheman är 4 1/3 öresland
           Vthsädhe i Östergärdet                  8 1/8 tunna
           J Wästergärdet                              9 1/4 tunna
           Engh till samme heman om             33 1/2 laß

3.        Ibidem frälseheman 1 är 4 öresland
           Vthsädhe i Östergärdet                  8 1/8 tunna
           J Wästergärdet                              8 1/4 tunna
           På engerne medh de andre föreskrefne 33 1/4 laß
L.        På denne täppa höö                       1 laß

4.        Och numero 5 ibidem frälseheman äro
           bådhe lijka stora hwarthera medh nästfö-
           reskrefne numero 3 i alle commoditeter.

           Till denne by är nödtårf-
           tigh skog till gärdsel och
           wedebrandh och mulebete,
           männ intet fiske.


(Karttext:)

Rörwijkz ägor proxime.
Starr.
Backe med skogh, steen och stubbar.
Hårdwald
Leerjord
Slett engh.
Leer mylla.
Leer mylla
Rößwijk egor på denne sijdhan.
Löttstuffuan proxime.
Ödhe åker
Tallbacha och steen
Ödhe
Leerjord
Leerjordh
Mojordh.
Ödhe åker
Hård waldh.
Ödhe
Godh starr engh.
Ödhe åker
Åhrby engh proxime.
Hård wall
Tamdala engh proxime.
Starr
Almby och Bärga eng på denne sidhan.
Scala ullnarum.