C1: 58-59


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Huseby sochn.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Åttinge cronoheman 1/4 är 1 1/2 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret            4 11/16 tunna   
C.        Det andre åhret                     3 3/4 tunna
            J föreskrefne gärden är sandjordh. 
D.        Hårdwaldz engh om höö        4 laß

            Detta tårp är belägit på Hw-
            seby ägor och äger skogh och
            wedebrand i hop medh bolbyn.            Notarum Explicatio
              

E.        Hwseby kyrkia.
F.        Hwseby cronohemman, 3 lijka
           
stora i alle commoditeter.
G.        Norregärdet och Wästergärdet
            såes tillhopa ett åhr och vthsäde    33 tunnor
            Vthsäde till hwart heman i
            föreskrefne gärden                       11 tunnor    
H.        Södergärdet är lijka stort med näst-
            föreskrefne gärden.
I.          Ödhe åker i Södergärdet              3 7/16 tunna
K.        Änn 1 wret, såes till Södergärdet  3 tunnor
            Vthsäde till huart heman i Södergärdet
            medh wreten                                 12 tunnor
L.         En starrengh till Hwseby om          24 laß
M.        1 måse engh om höö                     36 laß
N.        2 starrengh<a>r om höö                22 laß
            Gärdeshöö till hela byn                  13 laß
                                Summa                     75 laß1           
            Höö till hwart heman                     25 laß
O.        Denne eng kommer Huseby prä-
            stegårdh till om höö                        4 laß
P.         Denne teg ibidem till Hesleby tårp  1 laß                                
Q.        1 tegh ibidem till Wreta om             1 laß
R.         Denne teg i Stor engen kommer och
            Häsleby tårp till om höö                  3 laß

            Till åfwanbemälte Hwseby2 är godh skog
            och mulebete, fiske i åhn.S.         Häßlebytårp cronohemman 1/4
T.         Vthsäde det en<a> åhret          3 1/2 tunna
U.         Det andra åhret                        4 tunnor
             Lerjordh i både gärden.
             Engh till detta tårp i Huseby,
             engerne i littera P och R.
             Skog och vthmark inne medh
             boolbyn Hwseby.
W.        Eng änn till bemälte tårp      2 laß


(Karttext:)

På denne sijdan om åhn swara Wäster Rekarne emot.
Starr engh.
Öhr jord.
Torsilla åån.
Sandmylla
Öhr jord
Starr engh.
Hußby skogh.
Sandiord
Willsta engh3 proxime
Betes hage
Sandiord
Sandhmylla.
Sandio<r>d
Lerjord
Lerjord.
Sandiord och sandmylla.
Leriord
Leermylla
Hårdwall
Hårdwall
Starr
Hårdwald
Prästegårdens gärde proxime.
Scala ulnarum.                 1 Summan borde vara 85 lass.
2 Hwseby är ändrat från Hesleby.
3 engh ändrat från skog.