C1: 70-71


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Eskiltuna ladhegårdh.
B.        Norreghierdhet ett åhrs vthsäde                     92 3/4 tunnor           
C.        Södregierdhet, annat åhrs vtsade1                 66 tunnor
D.        Fruhaghen, brukas till hafre-
            jordh, vthsäde                                              24 3/4 tunna
            Gierdhes höö ibidem                                    10 laß
            Gierdes höö i Norregierdhet littera <...>       50 laß
            Gierdes höö i Södhergierdhet littera <...>     30 laß
E.         Norhagen en hårdhwaldz engh till höö           180 laß
F.         Södherenghen, hårdwaldz engh till höö          250 laß
G.        Starwaldz engh jbidem till höö                       100 laß
            Till ladhe gården ähr en engh i Stor-
            enghen, folio 722, littera H, kallas
            Närijeholme, till hårdwaldz höö                     90 laß
            Jbidem starwaldhöö i Åbredden                   10 laß
            Jbidem en wreet, littera C, folio 72, vthsädhe 2 1/2 tunna
            Jbidem en engh littera D folio 7<2> till höö   <4> laß3  
            Till ladhegårdhen ähr en engh
            på Wäster Reekarna, littera <...>, folio <...>
            och kallas Ährby enghen, till höö <...>
            Jbidem en engh, littera <...>, folio <...>
            kallas Skinlös teegen, till höö <...>
H.        En koohaghe till ladhegårdhen.
I.          En oxe haghe till ladhegårdhen.
            Till Ladhegårdhen ähr någerlundha skogh och vthmark
            till nödhtorfften och ganska ringa fiske watn i åen.

2.         Eskiltuna slått.
3.         Trägårdhen.
4.         En humblegårdh till 2600 stänger.
5.         Stallgårdh.
6.         Stall
7.         Fateburs haghen till höö                                 6 laß
8.         Fiskare hagen, brukas till kalfhaghe.
9.         Teghelsslagarens wreet, vthsädhe                   1/2 tunna
10.       Tegelladhan
11.       Tegel vngnen.
12.       En kalf haghe
13.       En wrett, brukas af slåtsens tienare,
            vth sädhe                                                       3/32 tunneland

14.       En cronones quarn.
Q.        En wreet vnder quarnan, vthsäde                    2 5/8 tunneland
R.         En engh till quarnan till höö                             8 laß                                                                15.       En sågequarn.
16.       En hammar smidiea             komma till Hindrick Lou
17.       En hammar smidiea        }  och brukas medh högsta flijt
18.       En hammar smidiea             af honom.

S.         En engh till frelsegårdhen i Röcksta, numero 2,
            folio 89, till starwaldz höö                               8 laß                                                                                                                                                            

K.        En platz der staden Eskiltuna
            ähr beläghen.
            Eskiltuna jnwånare hafua så wäll sine
            ägor på Wäster Reekarna som här på Öster-
            reekarna som här effter finnas specificerade.
            Här på Österrekarna ähr tuenne gierdhen
            såsom sås ett åhr och på Wäster Rekarna
            hafua dhe sitt andra åhrs vthsädhe.

L.         Oensalagierdet, vthsädhe                  19 1/2 tunna

M.        Qwarnegierdhet, vthsädhe                24 1/2 tunna

N.        Jakop Mårtenßon en wreet vthsädhe 1 3/32 tunna

O.        En hård waldz engh till höö                26 laß

P.         En hårdh waldz engh till höö              8 laß

19.       En smidiea
20.       Ett walckehus, lydher wantemakaren till.
21.       En smidiea, lyder prästen till.

22.       Fors kyrckiea.

23.       En lijten elack och stenigh betes hage.
24.       En betes hage

(Karttext:)

Här möter Ährstad och Walby engh.
Godh slätt bördigh hårdhwaldz engh.
Här möter Wallby egor.
Leermylla
Lindh
Lindh
Torsilla åhen.
Tofwigh hårdh waldz engh.
Leer mylla
Dungh iordh.
Lindh
Lindh
Leer iordh.
Leermylla.
Dungh iordh
Här möter Gottskiälz egor.
Dunghiord.
Här möter een lijthen lööt.
Lindh
Dungh iordh
Leer jordh
Lindh
Ballstadz egor möter
Leer jord
Dungh iordh
Leermylla
Dungh jordh
Leermylla.
Örleera.
Här möter Gredhby enger.
Leer iordh
Leer jord
Leer jord
Leer iordh.
På denne sijdan om åhn möter Wäster Rekarna och Eskiltuna stadz egor
Hårdhwaldz engh
Slätt och bördigh starwladz engh medh någhra wijde buskar vthi.
Leer iord
Leer jord
Leer iord
Leer jord
Leer iord
Leer jordh
Leer jord
Leer jord
Hårdh waldz engh.
Hårdh waldz engh
Hårdh waldz engh.
Elack tofuigh hårdh waldz engh
Hårdh waldz engh.
Hårdh waldz engh.
Slätt hårdh waldh, ähr taghen af engen och lagdh till beteshaghe
Hårdh waldz engh med några buskar vthi.
Leer iord
Leer iordh
Oxehaghen, godh slätt hård wald.
Hårdh waldz engh med några buskar vthi.
Här möter bruukfolckzens ägor som seendeh ähr aff fol. 62 sequenti    
Leer jord
Hård waldz engh
Här möter vtmarken och Stoora Stenquista skogen.
Vpsala halsen möter.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Författad år 1645 af Jacob Christophersson Stenklyft4
 

1 D.v.s. utsäde
2 Denna och andra korsreferenser vad gäller Eskilstuna kloster socken hänvisar till en separat ursprunglig numrering (se registret s. 69).
3 Texten är delvis oläslig p.g.a. skada i pappret.
4 Enligt det inledande registret är dock denna del av jordeboken upprättad av Johan Larsson Groth.