C1: 74-75


(Rubrik:) Öster Rekarna     Klåster sochn.         
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Walby hemman                                              2
B.        Östergierdhet ett åhrs vthsädhe till heele byen  25 1/2 tunna
C.        Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe                20 tunnor
D.        En wreet, sås med Wästergierdhet                  1 5/8 tunna
E.         En wreet, sås medh Wästergierdhet                1 1/2 tunna
F.         En wreet, sås och medh Wästergierdhet          1/16 tunna
G.        Storenghen, dragher när medhelmåtigh gräswäxt
            blifuer hårdh waldz höö                                  70 laß
H.        En star waldz engh tagen af Lööten till höö      20 laß
I.         Lillenghen en hård waldz engh till höö              8 laß
K.       En enge hage tagen af Lööten till höö               3 laß
L.        En enghehaghe jbidem tagen af Lööten till höö 4 laß
M.       En wreet jbidem vthsädhe                               3/10 tunneland
           Effterskrefne ägor hafuer Walby i Storengen, folio 73.
           En betes haghe, lydher till numeris 1, 2 i Walby, folio 73, littera E
           Jbidem en wreet, littera F, lydher till numeris 1, 2 i Walby,
           folio 73.    Vthsädhe                                        1 5/16 tunneland
           Jbidem en engh, littera I, till höö                      12 laß
           och lydher numeris 1, 2 till i Walby, folio 73.
           Jbidem en engh, littera R, till Walby numeris 1, 2,
           folio 73, till höö                                               4 laß
           Jbidem en beteshaghe, littera P, folio 73
           Jbidem en wreet, littera Q, till numeris 1, 2 till
           Walby, folio 73.    Vthsädhe                            1 7/16 tunnelandh
           Jbidem en wreet, littera U, till numeris 1, 2 i Walby, folio 73  1/4 tunnelandh
           Jbidem en engh, littera W, till numeris 1, 2 i Walby,
           folio 73,        till höö                                        2 laß  
           Jbidem en engh, littera Y, till Walby numeris 1, 2, folio 73,
           till höö                                                             6 laß
           Jbidem en wreet, littera Z, till numeris 1, 2
           folio 73.    Vthsädhe                                        1/4 tunnelandh

1.        Cronehemman    1                                           5 öreslandh
           hafuer i byemåll 5 stengher.
           Vthsädhe i Östergierdhet, littera B                   12 3/4 tunnelandh
           Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C                10 tunneland
           En wreet vthsädhe D                                       21/32 tunneland
           En wreet vthsädhe E                                        3/4 tunneland
           En wreet vthsädhe F                                        1/32 tunneland
           Hårdwaldzhöö i Storenghen, littera G, till höö  35 laß
           Starwaldzhöö i engen, littera H, till höö            10 laß
           Höö i Lillengen, littera I, till höö                       4 laß  
           Höö i Engehaghen, littera K, till höö                1 1/2 laß
           Höö i Engehagen, littera L, till höö                   2 laß
           En wreet vthsädhe, littera M, folio 65              3/32 tunneland    
           En wreet i Storengen, littera F, folio 73, vthsäde 21/32 tunna
           Höö ibidem i engen littera I folio 73 till             6 laß
           Höö ibidem i engen, littera R, folio 73, till         2 laß    
           Vthsädhe i wreten jbidem, littera Q, fol. 73, till 23/32 tunneland
           Jbidem en w<r>eet, littera U, folio 73, vthsädhe 1/8 tunneland
           Höö ibidem i enghen, littera W, fol. 73, till       1 laß
           Höö i enghen, littera Y, folio 73, till höö          3 laß
           Jbidem en wreet vthsädhe                               1/8 tunna
           Littera Z, folio 73 

2.        Cronehemman jbidem    1            5 öreslandh.
           Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka
           medh numero 1.
           Till ofuanbemälte Walby ähr ingen skogh, men till mulebete
           och vthmark hafuer dhenne by en lijten lööt. Flere lägen-
           heeter fins här intit.

O.       En åker till Hällgeste, num. 1, folio 66.
           Vthsäde                                        15/16 tunna

           Vthi Walby hafuer till förne warit 3 hemman
           och tå på dhen tijdhen hafuer ingentera gården warit
           behållen, derföre ähr det tridie hemmanet lagt vnder
           theße förskrefne tvenne cronehemman.

(Karttext:)

Här tager Walby wreet wid.
Här tagher Hälghesta äghor emot på denna sijdan.
Ör iordh
Jäghare plattz
Åhrby wreet proxime.
Leer iord
Leer jordh
Leer iord
Hälghesta äghor proxime
Åhrby äghor proxime.
Hälghesta äghor proxime.
Leer jordh.
Leer jord
Åhrby äghor tagha emott här på denna sijdan.
Godh hårdh waldz engh
Leer jordh.
Hårdh waldz engh
Leer iord
Starwaldz engh
Här tagher Lööten emot.
Scala ulnarum.